دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه چراغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲ایمان کارگرفریدن(داران)۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۰۳۵۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۱۷۳۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴پروین قسیمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۹۳۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵پریسا صابریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۴۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۶پریسا عباسیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۰۷۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۷حسین قدیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۸حمیده یزدانیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۹۳۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۹راحله فابریکیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۱۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۰رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۵۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۱رضا محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۲۸۳۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۲رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۳ریحانه محققیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۴زهرا حجتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۵زهرا صالحیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۰۰۵۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۶زهرا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۷زهره محمدیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۵۸۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۸زیبا پیله ورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۹زینب محسنی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۰سارا خلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۱ساناز پور معافیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۲سپیده اسفندیاریلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۸۸۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۳سحر عالی نژادپل سفید۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۴۸۰۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۴سروین محمد پورسردشت-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۲۴۶۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۵سعید طهماسبیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۸۲۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۶سعید قانعبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۶۳۹۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۷سعیده زنگنهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۱۷۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۸سمیرا فردایینکا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۷۶۶۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۹سیما احسانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۴۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۰سیمین طالبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۵۵۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۱صفورا پور اشرفدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۳۷۳۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۲طاهر افشاریانارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۳۸۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۳علی رنجبرانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۴علی فولادی وندادوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۴۷۳۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۵علیدوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۶فاطمه توسلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۷فاطمه شاه دادینجف شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۰۳۹۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۸فاطمه موسویقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۳۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳۹فاطمه مهربانبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۲۹۸۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۰فریده رضوانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۷۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۱فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۲محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۸۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۳محبوبه شریفیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۰۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۴محبوبیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۶۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۵محمد رضا طالعفیروز آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۸۱۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۶مرجان زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۷مرضیه ضیاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۳۷۵۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۸مریم دشتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۶۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۹مریم قصابیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۲۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۰مریم یداییفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۶۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۱معصومه علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۵۹۹۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۲ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۵۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۳مهدیه سلمانی فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۴مهشید دباغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۵نخجوانشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۷۱۸۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۶ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۶۳۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۷نیلوفر توکلیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۶۰۰۰۴۷۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۵