دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اصغریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲آذر نریمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۱۰۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳آنا فیضتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۴پریسا عبداللهیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۸۸۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۵جمشید فاضلی نیاعلی آباد(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۲۶۶۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۱۰۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۷حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۴۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۸حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۹۴۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۹رقیه صدیقیعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۰۲۹۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۰زهرا داوود آبادیداودآباد(مرکزی)۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۶۳۷۳۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۱زهرا کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۰۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۲زهره دهقانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۹۹۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۳سارا زاهدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۴سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۵سیده عاطفه مرتضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۶علیرضا شفیعیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۷۳۴۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۷فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۱۰۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۸فاطمه خادمشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۲۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۹فاطمه خانی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۳۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۰فاطمه علیرضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۱۰۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۱فرزانه قاسمیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۳۵۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۲فهیمی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۳کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۷۷۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۴محمدرضا خلف پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۹۱۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۵مرضیه دوستیچادگان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۶۴۴۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۶مسلم محمدیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۵۴۱۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۷مهسا دشتیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۸۱۰۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۸مهناز حیدر پناهآباده۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۱۰۴۸۳۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۹نسرین دادگرازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۴۲۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۰نسین ربیعیشیرگاه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۸۰۲۴۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۱نیوشا جعفریآبگرم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۵۰۰۰۷۵۹۰۳۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۳