دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۸۷۷۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۳۳۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲اذری۵۹۲۶۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۹۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳ارایشرشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۹۲۳۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۴جعفری۵۹۲۹۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۵۲۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۵خرمی۵۹۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۶داورپناه۵۹۲۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۷رستگار۵۹۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۵۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۸زمانیان۵۹۳۰۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۰۰۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۹سعیده۵۸۸۰۷اقلید۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۷۴۷۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۰شاهی۵۹۱۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۷۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۱شباهنگ۵۸۷۷۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۲۲۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۲شیخ نیاتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۳صالحی۵۹۲۲۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۸۴۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۴عسگریان۵۹۲۳۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۵۳۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۵علمی۵۹۱۳۲امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۱۹۰۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۶فرارا۵۹۱۷۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۳۰۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۷فلاح زاده۵۹۲۶۲بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۵۵۰۷۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۸فلاح۵۸۹۳۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۸۶۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۹قادری۵۹۰۷۰الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۰۸۲۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۰قاسمی۵۹۱۲۲جویبار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۴۳۷۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۱کشاورز۵۹۲۲۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۹۶۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۲گشانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۳گلستانی۵۹۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۴محبوبی۵۹۲۳۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۹۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۵محمدزاده۵۹۲۹۸ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۴۱۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۶محمودیان۵۹۲۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۷مراتی۵۹۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۸معینیان۵۹۲۳۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۸۵۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۹مقصودی۵۹۲۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۵۸۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۰مکی ابادی۵۹۲۳۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۶۴۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۱مهاجر۵۹۲۱۹گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۵۶۱۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۲موجی۵۹۲۳۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۴۲۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۳میرزائی۵۹۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۷۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۴میرطباطبایی۵۹۳۰۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۱۱۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۵نوذری نیا۵۶۳۸۷جویبار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۸۹۷۵۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۶نیازی۵۸۷۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۲۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۷ولیزاده۵۹۱۷۰ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۶۷۳۵۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۸یوسفی۵۹۱۳۳خور-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۰۰۰۶۵۹۳۷۰۸۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴