دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احد صمدیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۸۹۱۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳اکرم آهوییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۴۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴اکرم مرادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۲۹۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۵الهام قائم جوتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۶آذر رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۷آسیه پور قربانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۸آسیه قربان فکرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۹رقیه رحمانیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۴۹۰۳۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۰رویا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۱ریحانه کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۵۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۲زهرا اسماعیلیری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۶۰۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۳زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۴زهرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۵زهرا علینقیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۴۹۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۶زهرا فهامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۲۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۷زهرا قرائتتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۸زهرا وناییملایر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۰۱۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۹زهره شهرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۰سارا بنی هاشمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۸۰۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۱سمانه بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۱۴۲۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۲سوگند ابراهیمیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۷۹۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۳سیما احمریاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۴۷۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۴شایسته حسین پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۹۸۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۵صابر خمرزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۴۸۶۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۶طالب اسدیگراش۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۰۹۱۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۷طهماسبیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۶۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۸عارفه رحمانیالشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۲۷۳۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۹عاطفه حقانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۳۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۰علی کاویانیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۰۴۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۱فاطمه اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۲فاطمه جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۳فاطمه زارعینکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۳۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۴فاطمه عیوضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۵فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۶فایزه منظوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۷فرحناز عربیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۷۶۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۸گلناز قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۹لیلا عبدینکا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۶۴۹۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۰لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۷۲۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۱محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۲محدثه طالقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۸۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۳مرجان کلهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۹۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۴مرضیه ذاکریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۰۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۵مرضیه شهریاریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۴۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۶مرضیه طالبیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۹۹۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۷مرضیه میر محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۱۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۸مریم عبدی پورملارد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۸۰۳۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۹معصومه ابراهیمیماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۵۱۹۸۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۵۰مهسا شیرزادمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۵۱۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۵۱مینا اخوانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۶۳۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۵۲هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۴۰۰۰۷۵۹۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳