دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۱۰۷۲۶۲رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۱۶۵۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲اردوخانیان۱۰۷۲۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳ارسطویی۱۰۷۲۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴اسدی۱۰۷۲۰۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۲۷۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵اسفندیارپور۱۰۷۱۷۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۴۲۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۶اقاجانی۱۰۷۲۵۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۴۱۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۷اقبالیان۱۰۷۱۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۶۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۸اهنگری۱۰۷۲۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۹ایمانی۱۰۷۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۰بابابیک۱۰۷۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۱بهاروند۱۰۷۱۷۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۵۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۲بهرنگی۱۰۷۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۳بهزادی۱۰۷۲۶۶بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۱۷۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۴بهمنیار۱۰۷۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۵پذیرا۱۰۷۲۶۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۵۸۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۶پرویزنیا۱۰۷۲۷۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۱۵۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۷پورقربان۱۰۷۱۷۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۱۰۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۸جابری۱۰۷۱۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۹جعفری۱۰۷۱۵۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۶۱۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۰حسنلو۱۰۷۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۱حسین خانلو۱۰۷۳۷۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۹۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۲خرمی۱۰۷۲۵۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۳۰۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۳خسروی۱۰۷۱۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۴خوش ابی۱۰۷۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۵دلیلی۱۰۷۲۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۶دیانتی۱۰۷۱۶۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۳۹۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۷دیده بان۱۰۷۲۰۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۵۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۸زارع۱۰۷۲۷۶ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۰۴۵۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۹سلطانی۱۰۷۱۷۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۱۹۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۰سیدی۱۰۷۱۹۸شیروان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۷۳۵۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۱شاپوری۱۰۷۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۲صمدی۱۰۷۲۵۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۶۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۳طباطبایی۱۰۷۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۴طلایی عبدی۱۰۷۱۸۹نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۰۹۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۵عبدی۱۰۷۱۶۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۰۸۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۶عسکری۱۰۴۴۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۲۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۷عسگری۱۰۷۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۸قربانی۱۰۷۰۴۲دامغان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۷۴۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۹قربانی۱۰۷۲۱۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۹۱۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۰قره خانی۱۰۷۲۷۵آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۲۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۱کهن۱۰۷۱۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۲مجدم۱۰۷۲۶۰بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۴۰۰۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۳مجیدی۱۰۷۱۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۹۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۴محمدپور۱۰۷۱۶۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۸۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۵محمدی واحد۱۰۷۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۶مراد۱۰۷۲۸۱فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۹۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۷معصومی۱۰۶۹۵۶شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۷۰۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۸موذن۱۰۷۲۰۰گالیکش۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۵۳۲۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۹مینایی۱۰۷۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۰نتاج۱۰۷۱۶۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۸۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۱نجف زاده۱۰۷۱۵۵فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۵۹۵۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۲ورزیده۱۰۶۶۰۰خواف۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۶۴۰۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۳هوشمند۱۰۷۱۶۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۸۰۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲