دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۳۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲اعظم محمدیمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۸۷۶۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳الهام علی بخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴آذین رزاقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۵آرام ابراهیمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۰۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۶بهزاد حسن زادهبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۱۲۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۷پردیس خاطریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۶۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۸پرستو دوست محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۳۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۰حسنیه قیاسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۱حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۲۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۲خدیجه قیاسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۷۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۳راحله هاشمیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۰۸۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۴رویا سعادت فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۱۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۵سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۶سارا ساعدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۹۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۷سارا عسگریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۸سارا مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۹ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۱۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۰سجاد منصوریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۳۷۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۱سعید خیر اندیشپره سر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۲۴۹۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۲سعیده مزیدییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۷۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۳سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۴سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۵۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۵سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۹۵۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۶سوفیا اکبیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۷شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۱۳۹۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۸عاطفه شاد بوستانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۴۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۹علی حاجیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۵۰۸۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۰فاطمه خشنودیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۱فاطمه رشیدیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۳۷۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۲فاطمه سادات عبد الله زادهجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۰۲۲۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۳فاطمه عزیز یکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۶۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۴فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۵قربانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۳۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۶کیمیا معدنینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۲۶۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۷محدثه بیزوالیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۸۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۸مرتضی جان نثاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۹مرسانا رحمانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۹۷۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۰مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۵۹۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۱مریم مهدویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۲معصومه مستشرقساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۸۴۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۳مکرم پور قربانمحمدشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۷۱۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۴مهدی دهقان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۶۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۵مهرنوش زارعبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۵۶۶۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۶مینا تاثریاناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۲۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۷نرجس میر فروغیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۴۴۹۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۸نیلوفر محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۹یگانه سابقیایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۲۶۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲