دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ و ۲۱ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارشیا فلاحآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۵۵۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۹۷۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳الهام امامیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۴۸۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴الهام رشیدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۱۳۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵الهام معصومیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶الهه حیدریزابل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۰۵۶۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷امین فارسجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸انتصار فروزیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۳۷۴۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۹آرزو رضاییشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۷۱۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۰آرزو نجف زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۵۴۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۱بهار شیرویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۰۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۲بهاره لبافیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۳پانیز قدرتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۴پروین مفاخریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۴۹۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۵پریسا حقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۶حدیث گرجیاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۱۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۷داوود حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۸رامین نوبختنیر-اردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۱۹۱۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۹ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۴۴۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۰رقیه طالبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۱رویا سعادت فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۳۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۲رئیسیقلعه گنج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۲۰۰۷۸۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۳زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۸۵۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۵۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۵زهرا جباریرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۷۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۶زهرا حاجی زادهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۹۵۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۷زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۵۶۹۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۸زهره باشتنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۹زینب محمد زادهسورک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۰۰۱۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۰زینت ساعت چیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۱۴۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۱ساجده سهیمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۲سارا افتخاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۴۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۳سارا پیر حیاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۵۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۴سفورا بنی نجاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۵سمانه شیرخانیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۰۹۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۶سمیرا رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۷سمیه سیفیلالجین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۴۴۶۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۸سمیه فرهنگیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۵۱۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۹شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۶۴۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۰شناز بحرینیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۲۹۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۱شهاب ابراهیمیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۲۳۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۲شهناز فتحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۷۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۳شیرین عرب شاهیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۹۴۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۴شیما نبویرستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۶۲۲۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۵شیوا عبدالله زادهنظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۲۵۰۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۶طهرا خبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۷عارفه صادقیاستهبان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۶۶۶۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۸عاطفه محمد زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۸۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۹عاطفه موسی خانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۰۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۰علیرضا نیک جواندولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۶۲۹۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۱فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۲فاطمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۳فاطمه میر حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۴فاطمه یادگاربیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۶۹۶۶۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۵فرزانه افکاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۹۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۶کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۸۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۷کوثر حسنیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۹۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۸لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۶۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۵۹لیلا پاژخ زادهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۰۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۰مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۵۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۱مجتبی مردانیمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۷۹۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۲محجوبه شعبانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۵۰۱۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۳محسن ضیائیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۳۸۳۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۴محمد جواد ثقیلیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۲۶۴۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۵محمد مهدی رنگین کمانزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۰۳۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۶مرتضی شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۵۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۷مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۸۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۸مریم نظامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۸۳۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۹مسعود معتمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۵۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۰معصومه مستشرفساری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۱۴۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۱معظمه غلامیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۷۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۲مهدی رسولیانرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۸۳۰۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۳مهدی فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۴مهرداد توانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۵میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۹۳۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۶میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۷مینو حسن زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۸نادیا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۷۹نازنین حاتمیبلداجی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۳۳۷۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۰نرگس زهره وندهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۹۷۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۱نرگس مهدوی پورمینو دشت(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۰۷۶۹۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۲نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۰۴۱۵۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۳نگین دانش پژوهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۴۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۴نگین نیک آئینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۵هاجر صادقینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۲۸۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۶یاسمن خادمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۸۰۰۱۳۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۲