دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ و ۲۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زادهشبستر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۰۸۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲احمدی۹۳۴۰۶رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۴۲۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳اسدی۹۳۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴اسکندری۹۳۴۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵اصغری۹۳۴۶۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۲۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶اضرفی۹۳۴۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۷اکبری۹۳۳۵۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۰۹۲۰۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۸البرزی۹۳۴۵۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۵۴۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۹الماسی۹۳۳۸۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۰۶۵۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۰امانی۹۳۴۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۱امیرپور۹۳۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۲انصاریاراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۵۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۳اهنگری۹۳۴۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۴ایتی غفاری۹۳۵۳۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۲۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۵پوریاسمین۹۳۴۲۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۶حیدری۹۳۵۴۱خشکبیجار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۷۳۵۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۷خان بلوکی۹۳۴۱۷خمین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۴۳۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸خانی۹۳۴۱۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۵۵۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۹خیامی۸۷۵۹۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۱۷۲۰۰۵۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۰دادیان۹۳۵۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۱۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۱دالوند۹۳۵۳۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۸۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۲دهقانی۹۳۴۶۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۶۵۲۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۳رحمانی۹۳۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۴رئیسی۹۳۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۵زانیانی۹۳۴۹۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۸۵۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۶سرپرست۹۳۳۶۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۳۵۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۷سعید عسکری۹۳۴۵۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۶۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۸سلیمی۹۳۴۵۵بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۲۶۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۹سمیرمی۹۳۳۹۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۰شاعری۹۳۵۳۷محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۱۰۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۱شریف نژاد۹۳۴۲۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۷۴۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۲شعبانی۹۲۸۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۳شیخ الحکمایی۹۳۵۴۴کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۷۷۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۴صفارتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۵صفری۹۳۴۶۳ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۲۸۰۰۱۸۱۳۲۷۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۶طیاطبایی۹۳۴۸۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۲۱۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۷عبادی۹۳۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۸عظیمی۹۳۳۹۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۱۲۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۹علیدوست۹۳۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۰عنایت پور۹۳۵۳۶رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۳۱۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۱غواصی۹۳۴۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۲فضلی زاده۹۳۵۳۴نوشین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۹۵۰۵۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۳فلاح۹۳۵۴۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۳۴۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۴کاظمی۹۳۵۳۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۴۱۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۵کامیاب۹۳۲۲۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۸۴۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۶کبیر۹۳۳۸۹نمین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۸۰۵۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۷کریمی۹۳۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۸کلانی۹۳۳۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۸۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۹کیا کجوری۹۳۳۹۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۶۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۰گرایی۹۳۳۹۹قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۹۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۱گلمحمدی۹۳۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۲لطفی۹۳۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۳مارکویی۹۳۳۵۸رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۳۶۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۴مرادی۹۳۳۹۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۹۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۵مطلبی۹۳۳۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۹۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۶منوری۹۳۴۲۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۲۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۷مهتری۹۳۳۹۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۱۱۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۸نادری۹۳۴۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۹۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۹نبی زاده۹۳۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۰نصیری۹۳۳۹۵مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۰۳۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۱نوروزی۹۳۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۲یاوری۹۳۴۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۷۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۳یگانه۹۲۰۷۹بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۹۷۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۴یوسفی۹۳۳۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲