دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسر طالبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲اکرم باغستانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۵۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳الهام محمودی نژاددهگلان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۷۵۴۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴پردیس خاطریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۱۲۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۵پریسا هاشمیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۴۰۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۶پریناز پور قاسمهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۲۹۸۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۷رستگار فرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۸۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۸رعنا طاهریدامغان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۳۴۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۹زهرا عباسیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۳۷۸۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۰زهره قربان زادهاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۳۴۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۱سارا بلوچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۲سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۳سحر پور جعفرفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۴۷۶۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۴سحر فریدییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۷۹۵۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۵شیدا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۶۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۶شیما رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۷طاهره رسولیری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۲۳۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۸طاهره همایونتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۹عاطفه پیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۰فاطمه اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۱فاطمه قناواتیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۲۲۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۲فائزه جوادی نژآدتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۳مجتبی تیموریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۷۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۴مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۵۷۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۵محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۱۹۳۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۶محسن نیک ناماسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۱۸۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۷مرجان حسینیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۰۸۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۸مصطفی امینیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۹۶۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۹معصومه محمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۹۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۰مونا صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۱مونا موثقیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۶۲۹۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۲میترا حسنیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۰۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۳میلاد مرادینورآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۰۱۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۴نگار شه سواریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۰۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۵نگین عبد الله زادهبیجار۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۰۸۸۰۳۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۶هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۵۷۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۷هما سادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۹۰۰۱۱۴۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳