دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۸۸۱۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۳۷۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲ادبی فیروزجاه۱۱۷۱۱۳فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۳۳۳۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳اردش۱۱۷۱۹۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۵۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴استوی۱۱۷۲۰۲دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۹۱۵۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵افتخاری۱۱۷۱۹۰جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۱۴۵۴۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶امیدی۱۱۷۱۸۷ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۲۶۱۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷امیری۱۱۷۱۶۷بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۸۹۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸براتی۱۱۷۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۹بقال زاده۱۱۴۰۷۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۶۵۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۰بهارلو۱۱۷۱۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۷۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۱بهارلو۱۱۷۱۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۶۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۲پناهی۱۱۷۱۹۷نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۳۱۳۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۳تابعی۱۱۷۱۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۵۱۸۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۴ترکمان۱۱۷۱۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۵تورانی۱۱۷۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۶توکلی نژاد۱۱۷۱۶۵دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۵۴۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۷جزایری۱۱۶۷۱۶مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۲۶۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۸جعفری۱۰۸۶۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۲۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۹جعفری۱۱۷۱۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۷۸۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۰جعفری۱۱۷۱۲۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۵۱۷۷۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۱جعفری۱۱۸۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۵۱۹۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۲جهادی۱۱۶۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۳جهانگرد۱۱۷۱۸۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۴۲۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۴جهانگرد۱۱۷۱۸۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۳۳۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۵چاسبی نژاد۱۱۷۱۸۶بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۷۹۱۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۶حاتم پور۱۱۷۱۸۰بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۲۶۴۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۷حاجی ده ابادی۱۱۷۱۱۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۷۷۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۸حسنی۱۱۷۱۴۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۸۶۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۹حسنی۱۱۷۱۴۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۷۵۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۰حیدری زاده۱۱۷۱۹۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۷۴۴۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۱خانی۱۱۷۱۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۹۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۲خرامان۱۱۷۳۵۲مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۹۶۴۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۳خرم فردشهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۲۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۴خلیل دشتی۱۱۷۱۲۹اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۰۲۳۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۵خلیلی۱۱۷۱۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۴۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۶رحیمی۱۱۷۱۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۷رضوی۱۱۸۸۱۵جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۴۹۳۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۸زندی۱۱۷۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۶۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۹زندی۱۱۷۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۵۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۰سجادیان۱۱۶۷۱۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۹۶۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۱سلطانی۱۱۸۸۱۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۸۸۸۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۲سلیمانی۱۱۱۸۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۸۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۳سلیمانی۱۱۷۱۱۹حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۹۹۱۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۴سمنانی۱۱۸۸۱۷گتاب۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۱۹۱۴۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۵شمسی۱۱۶۵۰۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۰۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۶شیرازی۱۱۷۲۰۶بروجن۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۹۳۹۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۷صادقی۱۱۷۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۸صالح۱۱۷۱۲۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۲۵۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۹صبحی۱۱۷۱۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۹۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۰صداقت۱۱۶۷۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۱صفاری۱۱۷۱۸۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۶۳۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۲صنعتکار۱۱۶۴۴۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۶۴۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۳عباس زاده۱۱۷۱۴۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۶۳۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۴علیپور۱۱۷۱۷۹دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۱۹۶۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۵علیزاده۱۱۸۸۱۴لار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۱۵۹۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۶غلامی۱۱۷۱۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۷فرهادپور۱۱۷۱۵۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۰۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۸فریدی۱۱۷۱۵۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۴۵۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۹فلاح۱۱۷۱۳۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۱۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۰فلاح۱۱۷۱۷۷لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۵۲۰۸۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۱فلاحی۱۱۷۱۶۹احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۸۱۰۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۲قاسمی زاده۱۱۷۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۷۶۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۳کریم پور۱۱۷۱۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۴کوهی۱۱۷۱۶۰میانه۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۲۰۴۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۵کیانی۱۱۷۱۵۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۲۱۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۶محمدی ده چشمه۱۱۷۲۰۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۰۸۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۷محمدی۱۱۷۱۹۸آبیک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۷۲۳۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۸مرادپور۱۱۷۲۰۰قشم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۹۳۹۰۷۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۹مرادی۱۱۶۵۳۷بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۵۰۸۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۰مردوخیان۱۱۷۱۷۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۵۱۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۱مظاهری۱۱۷۱۵۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۳۳۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۲ملک جمشیدی۱۱۷۱۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۴۳۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۳نارنجی ثانی۱۱۷۱۳۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۵۳۰۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۴نصوحیان۱۱۷۱۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۴۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۵نصیری۱۱۶۷۴۳ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۶۱۶۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۶نصیری۱۱۶۷۴۳ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۵۰۶۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۷نیازی۱۱۸۸۲۰گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۳۸۷۰۸۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۸نیک بخت۱۱۷۱۵۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۶۰۶۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۷۹نیک معر۱۱۷۱۴۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۰۶۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸۰هایری۱۱۷۱۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۰۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸۱یزدان پناه۱۱۷۱۲۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۲۹۷۴۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۸۲یعقوبی۱۱۷۲۰۱آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۹۰۱۴۳۱۳۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۳