دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۰۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲الهام طاهریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۱۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳حمیرا رحیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۷۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۴رویا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵زکیه رجبیانامیرکلا۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۲۲۰۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۶زهرا پور زمانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۵۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۷زهرا تاجیکورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۶۶۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۸سارا عسگریانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۴۹۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۹سپیده علی مرادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۱۷۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۰سعیده محمود آبادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۳۳۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۱سمانه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۲۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۲شکر گزارطالقان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۶۱۸۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۳شیوا برادراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۴۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۴صدیقه لزرنجانیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۵۰۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۵طاهره شهیدیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۳۲۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۶غزال حاجی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۷فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۸۹۸۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۸ملیحه رمضانیبردسکن۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۲۰۸۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۹مینو زندگانی دوستبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۰۹۲۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۰نرجس ذبحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۱نسرین قلی خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۷۳۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۲یاسمن گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۲۰۰۱۱۰۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۹