دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ اسفند

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۸۱۵۰۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۶۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲احمدی۸۲۲۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۴۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳احمدیان۸۱۸۹۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴ارغوان۸۱۸۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۳۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵اکبری۸۲۱۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶انصاری۸۱۳۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۳۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷ایزدمهر۸۲۳۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸ایزدی۸۲۲۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۸۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹برجیان۸۲۳۴۴بروجن۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۸۷۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰بهمنی۸۲۳۷۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۲۶۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۱بهنورد۸۲۳۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۲بیات۸۲۱۷۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۴۳۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۳بیاتی۸۲۳۰۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۱۳۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۴پودینه۸۲۳۵۲ادیمی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۳۳۵۹۸۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۵پورقربان نیاکی۸۲۳۲۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۹۳۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۶پیرعلی۸۲۳۷۳ری۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۳۱۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۷پیرو۸۲۱۲۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۰۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۸ترابی۸۲۳۳۴فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۶۹۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۹تقوی۸۲۳۵۹بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۴۴۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۰توفیقی۸۱۷۸۳طبس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۹۶۷۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۱ثنایی نسب۸۱۹۱۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۸۴۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۲جسن بیگی۸۲۳۲۲اقلید۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۹۸۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۳جعفری۸۲۳۶۰ملارد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۱۴۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۴جلالیان۸۲۱۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۵جمشیدی۸۲۳۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۳۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۶جمهوری۸۲۳۶۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۶۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۷جهانگل۸۲۳۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۸چهارلنگ۸۲۰۲۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۱۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۹حسنی۸۲۳۲۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۸۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۰حیدرزاده۸۲۳۶۸ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۳۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۱حیدری محل۸۲۳۷۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۰۶۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۲خزاعی۸۲۳۱۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۱۲۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۳خزایی۸۲۰۴۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۸۶۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۴خلخالی۸۲۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۵خلیقی۸۲۱۰۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۴۹۹۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۶خورشیدی۸۲۲۷۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۱۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۷خوش سخن۸۲۳۱۸رامسر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۷۹۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۸خوش نظر۸۲۱۷۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۷۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳۹دادگری۸۲۳۱۲مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۰۸۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۰دالوند۸۲۱۴۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۱۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۱دخیلی۸۲۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۲دهقانپور۸۲۳۵۳کلارآباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۵۶۲۴۶۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۳ربیعی۸۲۳۱۰بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۹۹۲۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۴رحمانیان۸۲۲۸۶پاوه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۵۷۵۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۵رحیمی کاجی۸۲۳۶۷بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۲۴۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۶رستمیان۸۲۳۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۷رضایی۸۲۳۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۲۰۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۸رضویان۸۲۳۵۰داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۴۵۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴۹رضی۸۲۳۴۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۰۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۰روستائی۸۰۷۹۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۸۵۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۱سالاروند۸۲۰۹۸دورود۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۹۶۰۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۲سرحدی۸۲۳۰۸گرگان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۲۷۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۳سرشوق۸۲۰۲۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۳۶۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۴سلمانی۸۲۲۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۵سیری۸۲۳۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۶شعبان نژاد۸۲۰۷۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۶۰۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۷شفیعی۸۲۱۴۰قاین۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۴۲۲۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۸شمساییتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۵۹صادقی۸۲۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۰صالحانی۸۲۳۲۰نور۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۰۳۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۱صحراییان۸۱۹۵۹ابهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۶۸۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۲صدیقی۸۲۱۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۲۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۳صیفوری۸۲۳۶۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۳۷۷۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۴طبائی۸۰۵۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۴۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۵عابدین۸۲۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۶عباسپور۸۲۲۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۷عباسی۸۲۳۳۱رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۱۷۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۸عدالت پور۸۲۲۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۹عزیزی۸۱۹۳۳جهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۴۱۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۰عسگری۸۲۰۴۴زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۳۱۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۱عظیمی۸۱۹۱۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۱۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۲علایی۸۲۲۸۲واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۳۰۲۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۳علیزاده۸۱۹۳۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۲۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۴غریب پور۸۲۳۴۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۹۱۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۵غلام زاده۷۳۴۴۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۳۹۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۶فتاحی ایلخچی۸۲۳۳۶ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۸۱۰۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۷فراهانی۸۲۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۸فرضی پور۸۲۳۶۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۹۱۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۷۹قادرنژاد۸۱۸۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۳۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۰قاسمی۸۲۳۱۶پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۵۵۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۱قره خانی۸۲۰۸۶آبادان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۴۷۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۲قیصریان۸۲۳۲۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۸۲۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۳قیطولی۸۱۸۰۰کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۵۳۷۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۴کاظمی۸۲۱۲۹پارس آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۵۲۰۲۰۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۵کاویانی۸۲۳۱۵نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۷۵۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۶کشائی۸۲۳۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۷۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۷کفشی۸۲۱۷۱آذر شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۹۲۲۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۸کیشانی فراهانی۸۲۱۶۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۶۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۸۹گل محمدی۸۲۲۳۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۲۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۰لرکی۸۱۷۹۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۶۳۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۱مالکی۸۱۸۹۷زرند۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۰۸۷۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۲محمدیان۸۲۰۶۸مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۱۶۴۵۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۳مستولی۸۲۳۲۱بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۲۵۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۴مطهری۸۲۱۷۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۵مقدسی۸۲۳۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۶موسوی۸۲۰۵۳جاجرم۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۷۹۵۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۷موسوی۸۲۳۶۲بوکان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۰۱۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۸مولاییملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۱۵۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۹۹مومنی۸۲۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۰نادریتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۱ناطقی۸۲۲۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۲نامداری۸۱۹۲۰فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۰۵۲۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۳نورالدینی۸۲۱۱۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۵۹۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۴نیکخواه بهرامی۸۲۱۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۶۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۵نیکنام۸۱۸۹۹رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۲۷۶۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۶واحدی۸۲۱۴۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۵۳۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۷هاشمی پور۷۹۲۶۶حاجی آباد-هرمزگان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۹۷۴۵۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۸هاشمی نسب۸۲۳۸۲زواره۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۷۵۰۵۰۸۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۰۹هراتی۸۲۲۸۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۴۵۵۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۱۰هنرور۸۲۰۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۵۵۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۱۱یونسیتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۵۰۱۳۸۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۹