دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام خاموشیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۴۱۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲پریسا یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۳۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۴عاطفه لطفیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۷۳۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۵علی صدرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۳۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۶فاطمه احمدینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۱۹۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۷فاطمه جعفرینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۱۶۱۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۸فریبا فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۵۳۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۹محبوبه آطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۹۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۰مروارید شاهسونتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۲۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۱معصومه فخیمتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۲مهسا رمضان پورتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۲۶۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۳نسترن اقبالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۴نظرییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۳۶۸۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۵هانیه امامیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۱۰۰۰۴۰۵۴۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۸