دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲اسما یوسفیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۲۳۲۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳اعظم حسابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۴الهام بشارتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۳۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۵الهام طاهریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۵۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۶الهام عباسیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۳۹۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۷آرزو خسرو پناهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۴۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۸پریسا شریف پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۹پونه قادریساری۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۷۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۰رافاعل عطاییانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۹۵۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۱رقیه نوروزیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۱۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۲زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۰۷۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۳زهرا امرجیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۳۵۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۴زهرا سادات حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۸۹۳۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۵زهره سیادتیکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۳۰۵۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۶ستاره کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۲۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۷سمیرا چگنیملایر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۵۸۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۸سیده مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۸۰۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۹شهرام نوریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۴۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۰شیوا غلامیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۲۴۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۱عبد الله جودکی پورپلدختر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۲۴۹۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۲علی شورابینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۳۶۸۴۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۳فاطمه بریک ونداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۶۹۳۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۴فاطمه خلیجیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۶۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۵کیمیا شریعتیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۹۳۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۶مرجان کلهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۷مریم حق بینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۸مریم رستم پورجهرم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۲۲۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۹معصومه علیدادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۱۲۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۰معظمه عبدالرضاییانار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۷۹۳۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۱منیره فرجیباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۲۶۴۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۲مهرناز کریم خانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۰۹۸۹۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۳مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۲۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۴ناصر سعیدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۰۰۱۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۵نسرین پیشکارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۲۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۶نسیم قربانیآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۰۰۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۷نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۱۱۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۸نیاورانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۴۰۰۱۱۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۸