دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان رمضانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲اعظم الماسیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۰۶۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۳۷۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴آذر شا زادشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۵۳۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵آرزو راستادتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۰۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۶آقا رجبیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۹۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۷بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۸۶۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۸پریسا رزاقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۹۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۹تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۰جواد بزر افشانمروست۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۷۸۲۸۹۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۱رقیه مجاوریخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۹۵۹۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۲رویا کابوسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۳رئیسیقلعه گنج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۶۳۱۷۸۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۴زهرا غلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۲۸۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۵زهرا هرامدهیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۳۱۸۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۶زیبا شاکریایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۹۱۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۷زینب باحشمتجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۳۵۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۸سادات حسینیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۳۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۹ساسان صالحیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۱۵۴۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۰سحر سهیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۱سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۶۳۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۲سمیرا منتظریآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۴۵۶۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۳سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۰۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۴سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۱۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۵سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۶سیده معصومه هاشمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۲۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۷شهرام طبیبرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۲۱۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۸شهلا کرم یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۹صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۳۹۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۰صدف پور علیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۱۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۱صدیقه رضا پورمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۶۳۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۲علی فولادیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۹۱۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۳علی قادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۴علیرضا مجدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۵غلامرضا امینیخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۴۸۶۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۶فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۷فاطمه بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۸فاطمه توکلاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۰۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۹فاطمه فدائیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۴۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۰فاطمه لطیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۱فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۲فهیمه شیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۳فهیمه قاسمیانشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۵۶۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۴کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۲۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۵مرضیه فضیلتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۱۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۶مریم اصغریانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۷۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۷مریم حامدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۸مریم قربانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۲۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۹مژگان افشارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۴۱۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۰مناف حسینیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۸۱۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۱مهناز کفاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۸۰۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۲مهیا اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۳نسترن اقبالیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۷۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۴نسرین امینیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۱۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۵نسیم شاه بهرامیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۸۸۳۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۶نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۵۰۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۷هلیا امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸