دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الف شوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲الهام پویان فررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۸۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳الهام عباسیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۶۴۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۱۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵امیر نایبیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۴۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۶امین فیاضیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۰۴۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۷آرزو نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۸بهار جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۹بهاره طهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۰حسین بیاتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۹۸۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۱حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۲حسین مهرابیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۴۸۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۳رقیه قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۹۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۴ریحانه عسکریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۲۰۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۵زهرا اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۶زهره فلاح زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۲۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۷زینب طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۸سارا بانشیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۳۹۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۹سارا برمکچابهار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۱۸۸۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۰سپیده قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۱سجاد نژاد مقدمتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۵۱۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۲سعیده قرنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۳سقرا باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۴سمیه ایوبیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۴۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۵سهیل آریاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۸۵۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۶سید شمس الدین حسینیکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۷۲۰۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۷شادی علی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۸شاهرخ وظیفه دانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۹شقایق کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۳۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۰شیما صادقیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۶۶۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۱علی اکبر حاتمیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۱۵۲۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۲فاطمه احمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۱۹۶۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۳فاطمه قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۴فاطمه کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۰۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۵فاطمه مرعشیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۶۴۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۶فرشته محمدیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۷۷۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۷فهیمه رضاییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۲۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۸کمال فرحی فرهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۱۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۹کوروش فروغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۰محبوبه رضاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۷۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۱محبوبه روحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۱۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۲محجوبه شعبانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۶۹۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۳محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۴محمد حسین حسنیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۸۸۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۵مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۶مریم زنده دلمیمه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۵۹۳۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۷مریم شیرویطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۰۱۴۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۸مریم صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۹مریم فاتحیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۵۱۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۰معصومه انتظاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۱۷۸۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۱معصومه مقدمشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۰۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۲ملینا ورعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۳منصور باپیر پورپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۵۱۴۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۴مهسا فرحمندکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۹۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۵ناهید اسمعیلیقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۵۷۰۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۶نفیسه ترابی زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۴۲۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۷نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۳۳۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۸نیلوفر افشار منشجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۲۳۰۰۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۵۹نیلوفر صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۶۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۶۰هلیا امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۶۱یگانه مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۳۰۰۱۷۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷