دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان پوریاسینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲آرزو خراسانیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۹۳۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳بنیامین پناهندهزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۳۴۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۵پریناز عابدیری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۳۵۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۶پونه ارجمندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۷حکیمه جعفریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۸۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۸خاطره رازیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۷۴۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۹خلیل سلامتساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۰۹۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۰رحیم عبدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۱۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۱رضا توتونچینقده۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۴۷۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۲ریحانه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۳زهرا عالی محمدیایذه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۳۹۳۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۴زهرا قنبریلامرد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۵۹۰۷۴۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۵سوگول بهارینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۰۳۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۶شاهید رحمانیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۴۳۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۷طیبه ذکاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۹۷۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۸عاطفه باباییرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۶۸۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۹عاطفه شکریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۱۸۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۰عاطفه محمد حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۳۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۱علی محمد خداییجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۴۱۸۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۲فاطمه انثاری پورقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۲۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۳فاطمه برزگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۴فاطمه رئیسیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۲۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۵فاطمه زهرا غلامیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۵۴۶۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۶فاطمه سادات موسویجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۱۲۲۵۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۷فرحناز مژدهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۸فرناز قربان زادهبازار جمعه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۷۷۶۴۳۸۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۹فرهادیانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۵۴۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۰فهیمه فاتحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۱۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۱محبوبه عاطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۱۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۲محدثه جعفریاشکذر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۶۵۴۸۹۴۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۳محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۸۹۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۴مرجان قره خانلوبهار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۸۹۰۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۵مژگان شجاع نجفیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۲۰۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۶مطهره سادات میر عباسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۱۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۷معصومه باباییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۹۰۸۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۸موسی گورانیخمیر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۷۲۵۹۰۷۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳۹مهدیه عشایریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴۰مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۴۸۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴۱مهناز شمسیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴۲مهوان کریمیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۱۰۱۵۹۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴۳نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۸۰۰۰۸۹۶۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۷