دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۸۵۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲ابرقویی۸۵۴۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳احمدپور۸۵۲۸۷لوشان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۱۵۲۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴احمدی۸۵۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۶۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵اسماعیلی۸۵۳۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶اعتباری۸۵۳۹۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۸۸۰۰۰۷۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷اقازاده۸۵۴۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸اکبری۸۵۴۷۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۱۷۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹ال غالب۸۵۴۶۰کیش۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۹۲۵۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰الهی۸۵۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۱امامی۸۵۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۲امیدی۸۵۴۵۸گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۵۰۷۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۳انصاری۸۵۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۴اهل یرف۸۵۴۵۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۷۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۵ایرجی۸۵۴۸۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۶۱۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۶باب الحوائجی۸۵۲۸۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۷۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۷باقری۸۵۲۹۱بم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹۷۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۸بخشی پور۸۵۴۵۵شیرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۸۳۷۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۹بصاتدار۸۵۲۹۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۰۷۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۰بنافتی۸۵۴۸۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۷۷۲۰۰۴۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۱بهادر۸۵۴۷۴میانه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۰۶۵۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۲بیگدلی۸۵۴۸۷جم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۶۹۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۳پورموسوی۸۵۴۳۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۹۳۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۴جعفریان۸۵۴۶۵گناباد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۲۳۵۰۹۶۹۱۲۷۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۵جلالی۸۵۱۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۳۵۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۶جمالی۸۵۴۸۴مهرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۳۶۷۳۴۹۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۷جوادی۸۵۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۸حاتمی۸۵۴۵۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۷۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۹حاجیعلی۸۵۲۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۰حبیبی۸۵۳۳۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۹۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۱حسن زاده۸۵۴۶۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۲۰۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۲حسینی۸۵۴۵۹نیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۳۰۰۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۳حمیدینا۸۵۳۲۱فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۸۵۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۴حیدریکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۴۶۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۵حیدری۸۵۳۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۶حیدری۸۵۴۷۸نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۳۸۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۷دامنی۸۵۴۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۸دانشوری۸۵۱۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۴۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۹درخشان۸۵۱۸۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۱۱۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۰درخوش۸۵۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۱دستغیب۸۲۰۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۹۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۲دعاگویی۸۵۳۳۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۳۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۳دهقان۸۵۳۱۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۱۷۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۴دهقانیهرسین۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۲۴۷۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۵ذبیحیان۸۵۴۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۶رحیمیان۸۵۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۷رزمی۸۵۳۱۴قائمیه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۴۸۷۰۷۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۸رستگار۸۵۳۹۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۶۷۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۹رضاپور۸۵۴۶۸چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۲۳۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۰رضایی۷۸۴۶۰بوانات۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۵۶۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۱رمرودی۸۵۴۶۱زابل۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۸۹۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۲روحی۸۵۲۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۳زمانی۸۵۲۱۸گناباد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۴۵۰۰۹۶۹۱۲۷۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۴زین الدینی۸۵۳۲۵کامیاران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۰۷۰۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۵سرجوقیان۸۵۴۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۸۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۶سعید۸۵۴۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۷سلطانی۸۵۲۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۲۱۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۸سیدی۸۵۲۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵۹شریف۸۵۴۳۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۵۰۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۰شیدا۸۵۲۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۰۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۱شیرازی۸۵۴۷۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۴۷۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۲شیرمحمدی۸۵۳۹۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۸۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۳صالحی۸۴۹۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۵۵۷۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۴صدیقی۸۵۴۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۷۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۵صفرنژاد۸۵۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۶صفری۸۵۴۷۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۰۱۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۷ضیائی۸۵۴۷۱سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۲۸۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۸طاعتی۸۵۳۳۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۵۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۹طاهری۸۵۱۹۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۹۸۷۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۰عابدینی۸۵۳۲۳چادگان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۲۹۲۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۱عبادی۸۵۲۸۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۳۹۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۲عباسی۸۵۴۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۳عزیزی۸۵۴۴۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۸۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۴عطارد۸۵۴۴۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۸۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۵علیزاده۸۵۴۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۳۸۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۶غفوری۸۵۴۴۶هرات۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۱۹۷۸۹۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۷فصیح۸۵۲۹۴زاویه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۴۰۷۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۸فیضی۸۵۴۴۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۴۹۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷۹قربانی۸۵۴۴۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۱۶۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۰قربانی۸۵۴۵۰چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۲۸۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۱قشمی۸۵۱۹۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۶۶۵۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۲قنواتی۸۵۲۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۳۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۳کاکویی۸۵۳۹۶رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۹۱۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۴کائید۸۵۱۹۷محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۶۷۲۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۵کرمی۸۵۲۸۶کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۶۵۷۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۶کشوری۸۵۲۷۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۸۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۷کوشککی۸۵۲۹۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۹۴۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۸لطفی۸۵۴۶۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۴۲۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۹محجوب زاده۸۵۴۳۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۱۷۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۰محسنی۸۵۴۴۳جم۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۶۳۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۱محمدپور۸۵۳۰۹پرند۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۵۸۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۲محمدی۸۵۴۴۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۶۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۳محمدی۸۵۴۸۰رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۶۰۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۴مرادی۸۵۳۲۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۵۲۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۵مشکین فام۸۵۲۳۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۵۴۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۶موسوی۸۵۱۸۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۵۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۷مهدوی۸۵۴۳۲بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۰۹۳۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۸نجفی۸۵۲۲۴مهریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۶۶۰۰۸۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۹۹نصرت۸۵۲۲۰بهار۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۱۳۵۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۰نظری۸۵۳۱۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۹۴۰۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۱نوروزی۸۵۴۴۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۲۰۹۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۲نیاستی۸۵۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۳نیکچهر۸۵۳۳۴برازجان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۰۵۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۴وزیری پناه۸۵۳۳۲جغتای۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۴۱۲۲۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۵وطنی۸۵۳۵۹مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۳۷۵۵۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۶ولی۸۵۳۳۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۹۵۷۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۷هراتی نیک۸۵۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۸۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۸هنرور۸۵۲۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۰۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۰۹یوسفی نژاد۸۵۴۶۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۷۲۶۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۱۰یونسی۸۵۲۹۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۱۶۰۰۸۵۳۴۲۰۰۶۶۱۲۷۱۴۰۱/۰۱/۱۶