دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲افسانه یعقوبیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۳۷۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳اکرم گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴المیرا اظهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۵الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۹۷۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۶بهاره محمود ابادیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۰۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۷پگاه بدیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۸حبیبه رضایینقده۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۴۷۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۹حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۵۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۰حمیده درگاهیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۴۸۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۱راحیل ستاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۲زهرا ابراهیمیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۸۸۶۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۳زهرا فخاریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۴زهرا یعقوبیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۲۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۵سارا رویدلسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۷۹۸۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۶سارا صمدیقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۹۶۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۷سپیده امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۸سعید یوسف زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۹سیامک تمیمیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۱۵۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۰سیمین سلگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۸۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۱شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۰۹۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۲ضحی کیاساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۸۱۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۳علیرضا شهباز یخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۷۹۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۴فاطمه قنبر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۵فاطمه مسیحیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۱۵۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۶فرزاد فاضلیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۳۰۷۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۷فرزانه محولاتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۸کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۹۸۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۹لیلا نعمتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۳۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۰مارینابیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۱محسن پور قلیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۶۴۲۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۲محمد رضا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۳مرادیسروآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۵۶۱۶۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۴مرضیه کاویانیباغ بهادران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۷۱۰۸۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۵مژده یوسفیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۰۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۶مقداد کیوانلوجغتای۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۷۲۴۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۷مونا تامقصرشیرین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۶۲۴۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۸مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۹مهری برزگرسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۶۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۰مهسا نجفینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۸۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۱مهشید فرشید نژاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۴۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۲مینا وشاقنطنز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۶۸۶۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۳نرگس حقانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۴نسرین غضنویگز برخوار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۵۳۹۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۵نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۲۶۳۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۶نسیم صابریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۵۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۷نگار کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶