دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسون شریفیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۱۹۳۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۶۶۴۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۸۰۱۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۴پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۲۰۳۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۵ثنا عالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۸۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۶حدیث رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۸۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۷روشنتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۸زهرا حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۰۸۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۹سارا اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۰سارا عصمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۱سارا کمالییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۶۸۶۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۲سونا عباسیرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۸۶۹۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۳سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۰۰۱۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۴شهره راستیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۴۰۱۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۵شهین عبداللهیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۹۹۳۴۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۶صفورا پور اشرفدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۴۵۲۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۷عسل سروششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۸فاطمه جعفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۴۱۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۹فاطمه صداقتشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۰فاطمه موسویصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۵۰۸۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۱فرزانه جدبشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۲فرشته قلی پورشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۳۷۴۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۳فریبا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۲۳۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۴فریبا یونسیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۳۶۱۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۵محمد حسین قاسمیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۱۸۱۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۶مروارید شاهسونتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۷معصومه گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۸۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۸مهدی متولی زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۹مهدیه پرویز پوراراک۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۵۸۱۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۰مهناز نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۷۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۱میترا جعفریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۶۷۳۹۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۲مینا صالحیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۲۱۲۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۳نسیم گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۸۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۴یاس باباییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۰۸۰۰۰۵۷۲۲۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵