دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسون اسدیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۳۸۴۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲الناز روزبهانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۴۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴الهه میر شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۶آیناز هاشمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۶۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۷بهمن یوسفیماهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۰۰۸۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۸پروین مفاخریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۶۸۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۹پریساقلاوندیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲۶۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۰جواد سهیلیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۹۰۳۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۱دلسا ابراهیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۲۹۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۲رویا سعادتفرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۵۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۳ریحانه خاوان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۴ریحانه سلیمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۶۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۵زهرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۳۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۶زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۷زهرا قربانیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۶۳۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۸زهره صاحبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۹زیب شیخ لوییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۵۴۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۰زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۱سامیه رحیمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۸۶۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۲سپیده سلیمان فلاحکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۱۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۳سحر سیاحدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۴۰۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۴سحر موسوی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۵سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۶سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۸۶۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۷سید رضا صالحیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۲۰۱۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۸شکوفه عرب پورزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۹۹۳۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۹شهلا خاموشیکرندغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۷۰۰۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۰شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۷۶۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۱صدیقه رنجبرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۲عاطفه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۵۰۱۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۳عاطفه شکریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۱۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۴عسجدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۸۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۵علی ربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۶علی شمشیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۷فاطمه سروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۸فاطمه سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۹فائزه غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۰فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۷۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۱فرناز شروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۲فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۳گلناز نهاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۴لیلا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۵مرتضی منصوریآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۵۸۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۶مرضیه شعبانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۲۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۷مریم خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۷۰۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۸مریم غللامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۹مریم لاهیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۰مریم همتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۳۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۱مژگان به پورقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۰۱۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۲مژگان یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۳معصومه زمانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۴۲۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۴معصومه محمدحسنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۵مهدیه رفیعیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۹۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۶مهسا آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۷ندا جلیلیبناب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۱۶۱۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۸ویدا خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۹هویار رضایی زادههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۰۰۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵