دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ دی

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
اخوت۱۰۹۹۲۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۰۶۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اسماعیلی۱۱۰۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اسماعیلی۱۱۰۱۷۹خورموج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۷۸۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اشرف زاده۱۰۹۲۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۲۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اصغرزاده شیادهآمل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۸۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
الهامی نژاد۱۱۰۰۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
امیری پور۱۱۰۲۱بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۴۸۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
امیری۱۰۹۹۲۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۷۱۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
امینی۱۱۰۱۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
اهل یرف۱۱۰۰۸۹میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۷۱۰۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ایزدیار۱۰۹۹۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
آهنگری۱۱۰۰۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
براری۱۱۰۱۵۱سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۶۹۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بندرزاده۱۱۰۱۴۴امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۳۶۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بواناتی۱۱۰۰۳۱بوانات۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۳۸۰۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بیگی۱۱۰۰۷۱پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۰۷۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
پیری۱۱۰۰۶۷صحنه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۹۰۰۶۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تاجدینی۱۱۰۰۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ترکی۱۰۹۹۲۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۲۲۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ترکیان۱۰۹۸۶۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۸۸۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تقی زاده۱۱۰۰۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۴۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
جانبزرگی۱۱۰۰۱۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۵۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
چاوشی نژاد۱۰۹۹۸۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۴۸۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حاجی حیدری۱۰۹۹۶۲منظریه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۱۵۲۸۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حسن جعفری۱۰۹۰۲۳رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۱۹۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حسینی۱۱۰۰۷۶ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۹۵۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حسینی۱۱۰۰۷۷ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۹۸۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حکمتی۱۱۰۱۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۳۳۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حیدری فرشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۳۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حیدری۱۱۰۱۳۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۸۹۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
خادم۱۰۹۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
خاکزادتبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۲۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
خانی۱۱۰۱۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
خسرونیا۱۱۰۰۸۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۴۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
خواجه ای۱۰۹۷۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
داسکار۱۱۰۱۳۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۵۴۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
دانشور۱۱۰۰۸۶آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۰۰۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
درویشی۱۱۰۱۶۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۲۹۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
راد۱۰۹۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
رحمانی۱۰۹۹۶۳چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۳۷۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
رحیمی۱۰۹۹۶۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۴۹۶۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
رهبر۱۰۹۹۵۶املش۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۳۵۵۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
رییسی۱۱۰۰۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۸۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ساجدی پور۱۰۹۷۶۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۱۲۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ساعدچی۱۱۰۰۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ساعدی۱۱۰۱۴۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۲۶۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ستایش فر۱۱۰۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
سعیدزاده۱۱۰۱۴۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۰۰۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
سعیدی۱۱۰۱۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شاعری۱۰۹۹۲۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۷۴۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شاکرین۱۱۰۰۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شجاع۱۰۹۹۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۱۸۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شعبانی۱۱۰۱۴۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۶۵۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شورورزی۱۰۹۹۲۱شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۸۵۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شهبازی۱۰۹۸۹۰کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۴۶۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شهسواری۱۱۰۰۹۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۰۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شیرنژاد۱۱۰۱۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
صالحی۱۰۹۶۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۵۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
صفا۱۰۹۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
طالب۱۱۰۱۶۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۶۹۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عابدی۱۱۰۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عابدین دو۱۱۰۱۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عباسپور۱۰۹۹۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۱۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عدالتی۱۰۹۹۳۲فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۴۳۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
علیزاده۱۱۰۱۶۹رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۹۲۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عندلیبی۱۱۰۱۵۵داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۸۶۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
عیسوی۱۰۹۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
غفاری۱۰۹۹۵۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۷۶۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
غلام زاده۱۰۹۸۶۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۲۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فخار نوش آبادی۱۱۰۰۷۹رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۶۷۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فردمنش۱۱۰۱۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فرنیا۱۱۰۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فصیح۱۱۰۱۶۳خشکرود-مرکزی۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۵۸۲۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فقانی۱۱۰۱۸۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۵۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فهیمی نیری۱۰۹۹۲۸نیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۱۶۰۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
فیضی مقدم۱۰۹۹۲۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۷۰۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قلی زاده۱۰۹۹۳۱هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۴۹۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قلیزادگان۱۰۹۹۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قورناوی۱۰۹۴۴۹خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۳۱۲۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
قیدی۱۱۰۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کرمی۱۱۰۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کمالی۱۱۰۰۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کمالی۱۱۰۱۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کهریزی۱۰۹۸۹۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۹۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کهریزی۱۱۰۱۴۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۳۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
لاوی نژاد۱۱۰۰۲۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۷۷۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مالکی۱۱۰۰۶۱ماکو۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۶۶۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
متقی زاده۱۰۸۹۲۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۶۳۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
محمدی۱۰۹۶۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مصطفوی۱۰۹۸۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
معدلی۱۰۹۹۶۵فسا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۰۴۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
میرمقتدایی۱۰۹۹۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
نجفی۱۰۹۹۲۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ودادی۱۰۹۹۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
هادی زاده۱۰۹۸۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
هزاردستان۱۱۰۱۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۲۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴
یونسی۱۱۰۰۸۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۴۰۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۴