دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲الهه توانگرارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۹۶۹۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳آقاجان زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۱۷۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۴پریناز مراد پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۵۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۵حدیث مردانیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۰۹۶۱۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۶حسین بیگلو-چایپارهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۳۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۷حمیده خادمیکهک-قم۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۲۷۴۳۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۸خدیجه حسن زادهگرمه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۱۵۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۹رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۰۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۰راشین فرخ پیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۰۹۸۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۱رافاعل عطاییانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۶۰۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۲رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۰۹۹۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۳ریحانه طبری نیاکآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۵۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۴زهرا آساایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۳۷۴۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۵زهرا دهقان نژادخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۰۱۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۶زهرا رمازیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۷۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۷زهرا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۸سحر رضایی عدلتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۹سعیده نمازینی ریز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۸۶۳۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۰سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۱سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۲شکوفه شهریورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۳طاهره خاکبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۴عاطفه حقانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۸۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۵فاطمه بیجاریکمالشهر/ش.قندی۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۶۳۵۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۶قاسم محسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۴۴۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۷مرضیه نمت اللهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۱۲۸۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۸مهسا رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۲۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۹نسرین برادریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۴۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳۰نگار اسفندیار پوربروجن۸۹۲۵۹۰۲۱۰۶۰۰۱۰۷۶۹۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۳