دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابک۱۰۶۳۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۳۵۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲احمدی۱۰۶۳۴۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۵۵۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳ازادپور۱۰۶۲۲۰مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۷۸۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴اصغری۱۰۶۳۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۷۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵امیری۱۰۶۲۱۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۶۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶امیری۱۰۶۲۴۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۶۳۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۷امینی۱۰۶۲۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۱۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۸انصاری۱۰۶۳۸۳پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۸۵۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹بحرینی۱۰۶۲۷۹خورموج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۴۹۷۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۰برجی۱۰۶۱۴۴نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۳۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۱بهمنی۱۰۶۳۷۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۳۸۱۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۲پرندوار۱۰۶۳۴۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۳۹۲۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۳پورخاکساری۱۰۶۰۹۴شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۴۳۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۴جانبازی۱۰۶۳۶۷زیر آب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۰۰۵۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵جعفری۱۰۵۴۸۲پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۶جلمبادانی۱۰۶۲۶۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۳۰۲۴۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۷جهادی۱۰۶۱۳۴چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۳۲۷۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۸حاجی وند۱۰۶۱۴۰میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۳۰۱۳۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۹حدادیان۱۰۶۳۴۴فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۴۴۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۰حسینی۱۰۶۱۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۱حسینی۱۰۶۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۲خانی۱۰۶۳۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۳۰۰۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۳خاوشی۱۰۶۲۷۸نور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۳۶۰۰۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۴خدابخشی۱۰۶۲۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۵۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۵دهقانی۱۰۶۲۳۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۹۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۶رادمند۱۰۶۳۴۰ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۳۴۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۷راضی۱۰۶۲۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۷۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۸ربیعی۱۰۶۳۴۹گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۴۶۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۹رحمانیان۱۰۶۱۰۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۴۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۰رزمجو۱۰۶۲۲۳بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۶۷۵۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۱رضائی۱۰۶۲۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۸۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۲رفیعی۱۰۶۲۶۹شال۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۶۲۵۳۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۳زارع۱۰۶۲۰۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۰۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۴زراعتی۱۰۶۲۲۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۳۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۵زمانی۱۰۶۳۷۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۶ساعدچی۱۰۶۱۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۷سوری۱۰۶۲۵۸پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۲۰۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۸شاکری۱۰۶۳۷۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۸۷۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳۹شریفی۱۰۶۰۸۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۱۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۰صفائی اصل۱۰۶۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۱عاطفی۱۰۶۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۲عبادت پرست۱۰۶۱۹۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۵۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۳عباسی۱۰۶۱۴۲دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۶۶۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۴عباییان۱۰۶۳۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۵علویشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۱۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۶علی محمدی۱۰۶۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۷علی نژاد۱۰۶۳۴۵رشتخوار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۸۲۷۰۹۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۸علیخانی۱۰۶۲۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۹۶۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۹علیزاده۱۰۶۲۷۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۶۳۱۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۰غلامی۱۰۶۲۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۱فلاحی۱۰۶۳۴۱خمین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۱۸۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۲فیاضی۱۰۶۳۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۴۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۳قربانی۱۰۶۱۰۷نیمور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۲۸۲۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۴قربانی۱۰۶۳۰۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۱۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۵کاملی۱۰۶۳۸۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۰۱۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۶کرچگانی۱۰۶۳۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۸۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۷کریمی۱۰۶۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۸کریمی۱۰۶۲۴۳درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۲۴۵۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵۹کلانتری۱۰۶۲۲۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۲۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۰لطیفی۱۰۶۲۳۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۹۴۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۱لک زایی۱۰۶۳۱۴زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۹۰۳۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۲محسنی۱۰۶۳۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۴۳۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۳محمدی۱۰۶۲۲۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۰۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۴مددی۱۰۶۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۷۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۵معلم۱۰۶۲۰۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۳۷۰۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۶موسوی۱۰۶۲۲۵املش۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۳۰۳۴۷۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۷مهرجردی۱۰۶۲۵۹میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۹۸۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۸نمازی۱۰۶۳۸۲نی ریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۸۱۲۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۹یدالهی۱۰۶۱۲۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۹۰۱۲۵۵۱۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۳