دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ و ۱۲ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام رشیدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۶۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲آریانا جباری نیابندرلنگه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۷۴۸۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳آسیه قربان فکرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴بصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۵پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۶تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۷حسین جعفریمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۲۸۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۸خاطره رفعتیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۶۶۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۹خاطره شمشیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۵۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۰زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۹۸۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۱زهرا امامیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۳۶۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۲زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۰۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۳زهرا تنهامشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۳۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۴زهرا شجاعشیروان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۲۸۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۵زهرا کمایستانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۹۸۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۶زینب شاهرخ آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۷سارا سلیمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۸سارا عطاییرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۵۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۹ساناز طالبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۹۳۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۰شهاب ابراهیمیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۱۹۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۱صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۷۲۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۲عاطفه آهنگرمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۰۱۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۳عسل سروششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۴۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۴عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۹۸۳۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۵علی مرادیهشترود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۱۴۶۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۶غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۳۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۷فاطمه بصیرفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۲۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۸فاطمه فرح بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۹فاطمه هدایتیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۶۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۰کیوان رحیمیانساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۸۸۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۱لیلا چرومییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۴۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۲لیلی سوریتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۰۵۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۳محبوبه خوش باطنوزوان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۸۲۷۸۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۴محبوبه عبابافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۳۵۶۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۶مریم سادات امیر یبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۱۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۷مریم علوی منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۲۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۸مسعود پیمان زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۹معصومه حسینیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۴۲۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۰معصومه قمیخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۸۰۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۱ملیحه محمدی زادهقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۵۹۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۲ملیکا شیرالیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۴۸۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۳مهربان یاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۴نجلا تفضلیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۷۱۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۵ندا نور الدینیزرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۸۴۱۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۷۹۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۷هانیه یهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۸یاسمین بهمنیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۱۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳