دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۴۰۶۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۵۹۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲اسماعیلی۱۰۴۰۵۴ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۷۳۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳اشتری۱۰۴۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴افشانی۱۰۴۰۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵اهنگری۱۰۴۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۶باقری۱۰۳۹۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۰۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۷بخشی ۱۰۳۹۱۴سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۴۸۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۸بخشی زاده۱۰۳۸۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۹بشیری۱۰۴۰۷۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۰۸۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۰پورقیومی۱۰۴۰۷۵اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۷۹۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۱ترقی اقبال۱۰۴۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۲تیموری۱۰۴۰۴۳گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۳۱۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۳جمشیدی۱۰۳۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۴جوادپور۱۰۳۹۱۲رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۴۷۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۵حسنی۱۰۴۰۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۶۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۶حسینی۱۰۴۰۶۱خمیر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۵۸۰۰۷۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۷حسینی۱۰۴۰۶۸کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۲۰۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۸خادم۱۰۳۹۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۹داودی۱۰۴۰۵۱سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۷۰۷۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۰راعی۱۰۴۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۱رستمی۱۰۴۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۲رضایی۱۰۴۰۴۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۸۱۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۳رضایی۱۰۴۰۵۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۸۹۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۴روحانی۱۰۳۹۴۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۱۰۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۵زرین۱۰۴۰۴۷شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۳۹۰۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۶سعیدپور۱۰۴۰۴۵اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۴۹۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۷سلیمانی۱۰۳۹۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۸شریفی۱۰۳۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۹شیخیان۱۰۴۰۰۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۲۵۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۰شیرمحمدی۱۰۳۹۴۸اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۱۸۷۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۱صمدپور۱۰۴۰۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۲طاهری۱۰۴۰۰۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۰۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۳عابد۱۰۳۸۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۴عباسقلی زاده۱۰۴۰۵۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۶۰۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۵عبدی طولارود۱۰۴۰۷۴آستارا۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۷۸۲۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۶عسگری۱۰۳۹۱۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۷۴۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۷عظیمی۱۰۳۹۱۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۴۶۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۸فتوحی۱۰۴۰۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۵۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۹فرامرزی۱۰۳۹۴۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۲۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۰فرید۱۰۳۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۱فلاح۱۰۴۰۲۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۳۰۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۲فلاحی۱۰۳۹۵۴ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۶۱۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۳فیض ابادی۱۰۴۰۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۲۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۴قائم پور۱۰۴۰۴۴بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۸۴۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۵قلی زاده۱۰۴۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۶کاوه۱۰۴۰۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۶۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۷ماسوریانی۱۰۴۰۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۸محسن زاده دهخوارقانی۱۰۴۰۵۵آذر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۵۰۵۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴۹محمدی۱۰۳۹۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۷۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۰معتمدی۱۰۴۰۴۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۷۴۱۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۱موسوی۱۰۴۰۵۳املش۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۶۳۷۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۲مومنی مقدم۱۰۴۰۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۵۹۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۳مهدی پور۱۰۴۰۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۴۹۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۴میری۱۰۳۹۵۷بهاباد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۸۴۲۲۸۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۵نصر۱۰۴۰۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۳۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۶وفایی۱۰۴۰۲۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۸۰۰۵۶۱۷۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۲