دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۸۹۷۹۹کوهبنان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۳۲۵۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲ابراهیمیان۸۹۸۸۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۵۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳ابوذری۸۹۸۲۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۷۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴احمدی۸۹۳۰۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۶۲۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵اخلاق پسند۸۹۸۵۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۶۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶اریا۸۹۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷اسعدی۸۹۷۸۶نشتارود۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۲۶۷۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸اسمعیل زاده طلوعیتبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۲۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹اشوری۸۹۸۰۹گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۴۵۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰اصیلی۸۹۷۶۲چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۹۰۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۱افشار۸۳۱۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۲افشار۸۹۸۵۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۴۶۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۳امامی۸۹۶۲۴کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۶۷۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۴انصاری۸۹۷۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۴۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۵انصاری۸۹۸۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۶اولادزاد۸۹۸۴۰گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۲۲۷۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۷باباشاهی۸۹۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۸باقرپور۸۹۹۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۸۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۹باقری۸۹۸۳۸منجیل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۶۹۷۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۰بخشایش پور۸۹۷۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۵۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۱بلوری۸۹۸۷۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۹۲۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۲بهجت۸۹۵۶۰آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۸۱۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۳بهرامی۸۹۸۴۴نشتارود۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۲۱۷۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۴بهزادی۸۹۹۰۳دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۴۷۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۵پارسا۸۹۸۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۶۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۶پاریزی۸۹۸۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۷تاجیک۸۹۸۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۸تاری۸۹۸۳۳رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۲۰۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۹تقی پور۸۹۷۶۴شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۳۱۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۰جزایری۸۹۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۱جعفری۸۹۵۳۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۵۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۲جهانی۸۹۷۶۳بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۷۰۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۳حسن ابادی۸۹۸۱۰قوچان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۵۵۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۴حسن زاده۸۹۸۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۹۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۵حسین زاده۸۹۸۸۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۹۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۶حویزای۸۹۷۹۴شوش۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۲۵۰۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۷خدام۸۹۸۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۸خزائی۸۹۷۷۷فیروزان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۹۹۵۶۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۹خسرونژاد۸۹۸۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۶۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۰خمیدهی۸۹۸۰۴فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۵۹۰۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۱خنجریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۴۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۲خواجه پور۸۹۶۱۶نور۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۰۴۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۳خورشیدی۸۹۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۴خوشبخت۸۹۸۰۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۷۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۵دیانی۸۹۸۹۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۱۲۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۶ربیعی۸۹۸۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۷رحمتی۸۹۸۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۰۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۸رضاپور۸۹۷۷۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۷۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۴۹رضازاده۸۹۷۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۰رضایی۸۹۸۳۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۹۴۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۱رضایی۸۹۹۱۰گراش۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۲۳۸۲۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۲زادگان۸۹۸۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۲۰۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۳زرندی۸۹۷۵۵زرند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۱۶۰۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۴زیدابادی۸۹۷۷۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۵۰۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۵زیوری۸۹۸۴۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۷۵۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۶سلطانی۸۹۸۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۵۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۷سلگی۸۹۶۱۳نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۱۴۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۸شجاع صفت۸۹۸۳۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۶۹۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۵۹شریف۸۹۸۵۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۲۶۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۰شریفی میکال۸۹۸۰۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۳۵۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۱شفیع زاده۸۹۹۲۰نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۸۲۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۲شهبازی۸۹۸۵۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۷۸۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۳شهبازی۸۹۸۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۴شهیدیان۸۹۸۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۲۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۵صادقپور۸۹۸۹۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۳۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۶صادقی زاد۸۹۶۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۳۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۷صافی۸۹۹۰۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۲۴۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۸صباغی۸۹۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۶۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۹صدیق۸۹۶۲۱لار۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۲۵۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۰طاوس نژاد۸۹۷۸۱ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۸۰۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۱طهرانی۸۹۸۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۲طهماسبی۸۹۷۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۱۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۳طیبی۸۹۷۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۸۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۴عبادی۸۹۸۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۵عدالتی۸۹۷۶۶فردوس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۳۰۰۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۶عرفانیان۸۹۸۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۷علی نژاد۸۹۹۱۶رشتخوار۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۷۶۷۰۹۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۸عنایتی۸۹۹۱۲دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۸۰۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷۹فردی۸۹۹۰۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۵۴۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۰فرمانی۸۹۹۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۵۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۱فلاح۸۹۸۵۸ری۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۷۹۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۲فهرجی۸۹۸۵۶بم۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۴۲۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۳قیصر۸۹۷۸۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۰۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۴کرمانی نژاد۸۹۶۵۹بادرود۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۴۷۰۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۵کشاوز۸۹۷۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۶۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۶کوکه ای۸۹۸۰۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۸۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۷کیانی۸۹۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۸لطفعلی پور۸۹۸۰۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۴۰۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸۹م ب۸۹۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۰محمدی۸۹۸۸۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۱۵۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۱محمدی۸۹۹۱۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۲۹۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۲مرادی۸۹۷۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۳۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۳مرزیان۸۹۸۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۷۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۴مژدهی۸۹۶۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۵مستعد محبوب۸۹۸۴۷بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۷۸۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۶مظلومی۸۹۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۷ملاویسی۸۹۵۵۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۲۴۸۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۸موتاب۸۹۱۳۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۰۰۳۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۹۹موسی زاده۸۹۹۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۸۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۰مولانایی۸۹۷۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۱مهیمنی۸۹۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۲میرتهامی۸۹۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۷۱۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۳میرزایی۸۹۸۵۴قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۳۳۸۷۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۴میره کی۸۹۸۱۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۸۱۳۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۵ناصری۸۹۶۷۴دورود۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۱۹۰۷۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۶نظرپور۸۹۸۴۹شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۵۱۹۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۷نظمی۸۹۵۷۰شبستر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۴۱۸۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۸نوریان۸۹۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۷۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰۹یادگاری۸۹۷۰۶آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۹۳۶۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۱۰یوسفی۸۹۷۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۳۰۰۶۶۱۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۲