دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امیررضا نیک خواهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲آذر ویسیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۳۹۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳پریسا عربقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۹۷۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۴پریسا یاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۷۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۵حامد توحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۶حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۷درسا صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۸رضوان آبرودبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۷۴۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۹ریحانه حقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۰زهرا اسماعیلیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۵۱۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۱زهرا خوش رفتارمینو دشت(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۴۵۲۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۲زهرا سرآبادانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۳زهرا شامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۴زهرا مرادیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۴۳۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۵سحر عبدالله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۶۸۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۶شیرین بصیرتیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۰۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۷علی ساعدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۸۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۸فاطمه نیکوبستک۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۳۵۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۹فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۵۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۰فریبا صادقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۱۹۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۱مریم فرهود فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۷۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۲مصطفی مالکیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۱۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۳معصومه زارع-فاروقسیدان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۳۶۳۷۳۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۴معصومه شیخ لرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۵مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۲۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۶مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۷نادر فرح بخشملکان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۰۸۱۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۸نسرین گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۹نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۶۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۰هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۵۸۰۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۱هدی محمدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۴۹۸۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۲یکتا نوبختتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۶۰۰۰۶۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۲