دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۱۲۱۸۷بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۸۹۸۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲اسماعیلی۱۱۲۱۵۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۱۱۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳اعرافی۱۱۲۲۶۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴امانی۱۱۲۱۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۵امین فر۱۱۲۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۶امینی۱۱۲۱۶۴تیران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۳۴۴۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۷انصاری۱۱۲۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۸۰۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۸باقرزاده۱۱۲۲۵۸جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۷۲۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۹پیرزاده۱۱۲۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۲۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۰ثمودی۱۱۲۱۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۱۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۱جلیلی۱۱۲۱۶۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۹۹۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۲حمامی۱۱۲۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۶۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۳دایی۱۱۲۱۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۴۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۴درویشی مقدم۱۱۲۱۷۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۶۱۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۵دلگشایی۱۱۲۲۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۸۲۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۶رادمان۱۱۲۱۵۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۴۲۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۷رشیدی۱۱۲۱۸۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۳۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۸رمضانی۱۱۲۲۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۸۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۹زمانی۱۱۲۱۷۶رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۶۷۴۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۰ساروقی۱۱۲۱۶۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۹۶۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۱سروش۱۱۲۲۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۲۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۲سعادت۱۱۲۲۸۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۱۴۴۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۳سیار۱۱۲۲۶۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۷۲۳۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۴شاهرضایی۱۱۲۲۷۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۲۲۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۵شاهمنصوری۱۱۲۱۶۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۰۲۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۶صفری۱۱۲۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۷ضمیری۱۱۲۱۶۶سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۳۴۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۸طاهری۱۱۲۲۷۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۶۳۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۹طباطبایی۱۱۲۲۸۴رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۹۹۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۰طوبی۱۱۲۲۷۵جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۵۹۸۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۱عباس نژاد۱۱۲۱۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۰۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۲عربی۱۱۲۲۶۹هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۲۷۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۳فاطمی پور۱۱۲۲۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۴فتاح زاده۱۱۲۱۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۹۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۵فرحناکی۱۱۲۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۶فلاج پسند۱۱۲۱۵۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۷۶۴۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۷قناعی۱۱۲۱۵۹سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۵۱۶۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۸کشاورز۱۱۲۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۸۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۹محمدیان۱۱۲۱۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۴۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۰موسوی مقدم۱۱۲۲۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۰۰۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۱نظری۱۱۲۱۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۲نوحی۱۱۲۲۶۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۴۶۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۳نوروزیان۱۱۲۲۵۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۳۹۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۴یزدی زاده۱۱۲۲۸۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۰۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲