دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالمعصومیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۵۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲احمدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۷۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۴۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵اشرفیگرمسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۵۷۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶اشکواریتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۳۴۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۷باباییقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۲۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۸باقریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۹بجنوردیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۱۶۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۰بشیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱بیدختیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۰۵۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۲پازکیانپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۲۵۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۳پورقوچان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۳۳۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۴جاهدیلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۱۵۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۵جیریاییازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۰۲۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۶حاجیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۰۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۷حقیقیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۹۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۸خانی پوریزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۵۶۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۹داودیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۵۸۰۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۰دولتشاهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۵۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۱ذوقیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۳۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۲رحیمیفریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۶۹۷۸۵۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۳رنجبربافق۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۳۷۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۴رئوفتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۵زاجکارمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۸۸۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۶زاهدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۲۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۷سرایلومینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۲۵۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۸سلیمانزادهمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۲۲۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۹شاکریمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۶۶۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۰شاهچراغیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۱صفاییمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۱۱۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۲طاهرخانیتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۴۷۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۳عابدینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۴عباس زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۲۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۵غلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۶فاطمیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۶۸۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۷فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۰۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۸فلاحیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۷۸۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۹فیروزیاناصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۸۰۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۰قطب زادهیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۹۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۱قلی زادهساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۸۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۲کریمیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۸۰۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۳کریمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۴۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۴گل زردلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۱۳۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۵گلیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۶۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۶مرادیمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۹۷۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۷مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۸۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۸مرادیفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۴۴۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۹مرئوسیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۷۹۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۰مقدسبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۴۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۱ملکپورپارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۷۶۲۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۲مهدیپورقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۶۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۳موسویمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۰۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۴نجف زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۹۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲اسداله پورسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۰۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳اغتفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴افلاطونیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۲۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵اکبریلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۸۶۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶امامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۸۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷امجدیری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۸۶۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸امرائیپلدختر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۰۰۰۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹اهنگرمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۸۷۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰ایزدخواهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱بابائیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۱۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۲باقریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۳بخشیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۶۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴بکاءاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۱۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۵پرپوچیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۶پوررمضانیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۷۷۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۷تاجورپورگراش۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۵۱۲۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۸تنباکوییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۸۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۹توره ایاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۰۵۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۰جعفریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۸۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۱جلالینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۳۴۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۲جوادیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۲۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۳جوکارفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۵۷۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۴حاتمیلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۶۵۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۵حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۶حسین پورارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۹۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۷حسین زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۴۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۸حمدملکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۴۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۹حیدریانکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۱۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۰خانبانیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۹۴۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۱خطیب زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۶۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۲خنجریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۳دودانگهتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۵۸۷۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۴دولتیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۷۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۵ذوالفقاریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۶رجائیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۹۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۷رجبی زادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۴۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۸رحمتیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۲۲۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۹رضاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۱۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۰رنجبراراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۱رنجبرانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۱۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۲رودگرقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۴۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۳ریحانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۴زاجکارمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۲۲۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۵زینلینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۸۶۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۶ستودهسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۳۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۷سقلیستنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۷۲۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۸سوادکوهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۹شهرکیزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۹۶۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۰شیخینسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۴۶۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۱شیرسوارزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۹۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۲شیزری فردکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۹۰۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۳صالح ابادیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۶۷۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۴صالحیزرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۴۵۵۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۵عبادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۸۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۶عباس زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۱۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۷عصاقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۴۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۸عظیمیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۴۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۹علمداریهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۶۹۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۰فانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۱فتح الهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۲فداییاردستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۷۰۲۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۳فرهادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۴فروزندهری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۹۸۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۵فریدونیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۶فریدونیانقروه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۵۵۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۷فلاحفیض آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۷۹۰۰۹۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۸فلامرزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۱۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۹فیرورینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۷۶۵۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۰قاسم پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۱قاسمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۲قانعکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۴۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۳قهرمانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۴کاظمی امجدکوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۹۹۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۵کرمانی زادهکوهپایه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۰۱۲۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۶کرمیکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۶۰۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۷کریمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۷۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۸کمالزادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۶۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۹کوچکیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۴۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۰کوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۷۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۱گلیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۲۰۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۲گودینیکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۳۴۲۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۳گیلانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۲۲۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۴لنگریبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۵۵۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۵محققبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۵۲۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۶محمدپوربهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۷۶۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۷محمدی فردبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۱۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۸محمدیانآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۲۵۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۹مرشدلواندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۳۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۰معصومیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۷۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۱مقدسآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۰۷۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۲ملاشاهیزابل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۸۱۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۳موذنیزرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۳۲۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۴موسویایذه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۲۳۵۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۵مولاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۶میرخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۶۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۷میناتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۸نجاتیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۰۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۹نجفیشهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۳۳۰۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۰نجفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۱نظریسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۳۶۰۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۲نقویتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۰۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۳نیک فطرتمیبد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۹۶۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۴هاشمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۵هرویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۹۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۶همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۳۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۷وقارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۸یزدانیفیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۵۳۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۹یزدانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۰۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱۰یعقوبیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۸۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱۱یوسفیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۵۴۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۷۹۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲اسمعیلیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۳۵۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳اسمندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴اکبرزادهکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۹۷۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵اکبریآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۷۷۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶ایوانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۵۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷باقریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۸باقریلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۸۹۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۹بزرگیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۰بیکییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۵۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۱بیگیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۲پوررکنیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۲۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۳پویاشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۶۹۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۴پیله ورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۷۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۵جاویداناهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۶جعفریایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۲۴۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۷جوانمردیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۸۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۸جودکیدورود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۶۳۲۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۹جوهریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۰چشمهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۱حامدیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۷۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۲حضرتیکمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۱۵۲۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۳حضوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۴خدادادیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۵۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۵خدایوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۳۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۶خشتابهقصرشیرین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۶۴۰۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۷خوش اخلاقتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۸دریاییمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۰۳۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۹رزاقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۰ریاحیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۴۶۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۱ریحانیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۴۵۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۲زینلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۳ستاریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۲۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۴ستودهسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۳۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۵شایستهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۳۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۶شیرمحمدیاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۴۱۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۷شیروانیساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۶۶۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۸صلاحیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۸۸۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۹صلواتیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۹۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۰عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۱۴۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۱عسگریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۷۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۲علاف زادهبندرلنگه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۶۷۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۳علی مددکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۹۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۴عمادیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۸۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۵عمادیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۵۲۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۶غلامیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۸۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۷فرزاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۳۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۸فهیمینیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۰۸۲۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۹قاسمیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۲۹۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۰کاردوستتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۱کرمیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۰۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۲کریمیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۵۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۳کشاورزمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۸۶۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۴کمالیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۶۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۵مجردرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۶محمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۸۴۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۷مقدمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۸ملاحسنیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۴۱۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۹منصورزادهاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۷۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۰مهربانیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۹۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۱مهریاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۰۴۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۲نجفیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۹۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۳نصیریشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۴۲۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۴نیکونامقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۴۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۵وثوقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۶یزدانیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۲۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۷یزدیزادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۵۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۹۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲احمدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳اسراریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۵۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴امیدیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۵۱۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵امیریچابکسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۷۲۷۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶ایدربروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۵۰۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷بابائیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۶۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸بارانیمیناب۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۷۰۷۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۹باقریانکهریزک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۲۸۲۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۰پور محمودرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۶۳۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۱تابشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۸۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۲تاج احمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۶۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۳تواناهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۴۳۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۴جوادی نیااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۵جوانبختمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۴۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۶حسن زادهبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۵۲۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۷حسینیتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۰۶۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۸حیاتیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۸۶۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۹حیدریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۵۰۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۰حیدریاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۱خامسیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۱۷۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۲دلیریانخشکرود-مرکزی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۳۹۷۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۳دولت ابادیسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۴۱۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۴دهقانیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۹۳۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۵رجبیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۰۰۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۶رنجبرآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۴۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۷زارعینور آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۲۷۷۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۸ساجدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۳۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۹شاملوجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۳۴۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۰صبوری فردورنامخواست۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۲۰۲۸۴۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۱صفیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۷۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۲ضیاییمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۸۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۳طاهرزادهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۴طاهریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۲۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۵عالیانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۶عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۸۲۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۷عباسیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۴۵۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۸عبدالوندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۹عدلیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۴۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۰عدلیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۳۸۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۱عزیزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۲عسکریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۳عسگریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۷۶۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۴عطائیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۱۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۵علی پورجم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۱۰۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۶عیوض زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۱۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۷فتاحیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۸فتح الهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۹فتحیری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۸۷۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۰کامیارفرسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۹۴۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۱کردشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۴۹۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۲کرمیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۸۴۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۳کریمیبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۰۷۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۴کلانتریخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۷۲۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۵کیاشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۶کیانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۷مارکوییرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۹۸۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۸مجاهدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۵۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۹محسنیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۷۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۰محمدیکلیبر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۰۶۷۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۱مطیعیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۰۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۲مهدیزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۳نادریاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۶۱۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۴نوبتیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۳۱۰۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۵نورانوارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۶نوروزیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۷نوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۸وحید زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۲۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۹همتکاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۴۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۰هنرورقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۱یاوریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱rsfتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲ابرشهرشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۵۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳احمدپورمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۸۴۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴احمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۹۶۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵احمدیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۷۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶احمدیپرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۶۷۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷اردشیرییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۵۵۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸ارغوانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹ازمندشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰اصغریکلیبر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۷۴۰۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱اصلانیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۳۷۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲اصلانی امین بهشتی نامورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۳۷۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳اعطافاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۰۷۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴اغاجریانامیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۰۲۵۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵اکرمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۵۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۶امینیخوانسار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۸۴۰۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۷باغستانیبشرویه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۰۳۰۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۸بخشاییملارد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۳۲۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۹براتیقاین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۶۲۵۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۰بلندقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۰۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۱بلندسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۱۶۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۲بهبودیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۷۴۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۳بهنام پورسامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۹۸۰۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۴بیگلریسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۲۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۵پارساپارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۱۷۵۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۶پور کرمرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۴۶۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۷پیرایشفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۵۶۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۸ترابیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۹ترابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۰۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۰تقی پورفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۲۶۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۱تقی زادهکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۶۰۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۲جباریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۲۸۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۳جدیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۴۰۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۴جعفریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۱۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۵جعفریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۱۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۶جعفریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۸۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۷جلیلوندمیمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۰۰۰۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۸جوادیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۹۴۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۹جولانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۰چناریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۹۳۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۱حاجی حیدریخمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۷۹۰۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۲حاجی صادقیخوانسار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۶۹۵۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۳حسن زادهلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۸۸۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۴حسن زادهقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۱۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۵حسنی مقدمبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۴۴۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۶حسینیمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۱۵۷۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۷حقیقتبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۳۹۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۸حمدالهیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۳۶۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴۹حمزویخارک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۷۶۵۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۰حیدرزادهگناباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۸۷۷۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۱حیدریانکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۹۹۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۲خادم الحسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۳۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۳خان احمدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۸۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۴خدادادیآبیک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۵۲۵۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۵خلعتبریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۶خمسهورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۱۳۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۷خیریتبندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۷۰۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۸دشتیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۵۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۵۹دولت خواهلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۹۱۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۰دهقانازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۶۴۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۱دهقانپوربندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۱۸۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۲دهقانیدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۰۱۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۳ذوالفقاریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۳۸۶۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۴ربیع زادهرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۴۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۵رجبیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۹۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۶رستم ابادینرماشیر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۳۱۰۷۶۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۷رضاییشهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۲۲۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۸رفیعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۹رنجبربافق۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۳۵۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۰رنجبرانطالقان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۶۳۲۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۱روحانیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۲رئیسیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۳زاهد نژاداهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۰۴۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۴زمانیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۶۲۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۵زمردینشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۶ساسانی نژادکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۴۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۷ستاریشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۳۸۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۸سرمدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۹سلیمانیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۲۷۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۰سلیمانینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۲۰۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۱سمیعی فردخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۷۸۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۲شاه گلدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۴۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۳شاهینیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۵۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۴شبانیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۶۸۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۵شکرینوسود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۱۰۷۶۷۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۶شهرویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۷شیخ زادهجلفا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۳۴۰۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۸شیرعلینژادکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۴۹۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۹صابریشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۱۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۰صادقیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۱صدیقیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۳۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۲طاهریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۴۸۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۳طاهریامیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۰۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۴طرفیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۴۷۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۵عابدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۳۰۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۶عاشوریتوتکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۶۳۲۴۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۷عبدالرحمانیمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۶۷۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۸عبدیبشرویه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۰۵۵۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹۹عدلیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۶۲۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۰عسکریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۱عصارهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۹۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۲علی بابائیممقان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۶۶۲۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۳علیشاهیساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۷۷۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۴علیمحمدیمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۷۲۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۵عمارلونیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۰۸۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۶غفاریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۸۶۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۷فربدرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۸فرزائیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰۹فرومدیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۸۹۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۰فضیلهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۱فلاح زادهقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۸۰۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۲فولادیهاقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۵۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۳فیروزابادیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۶۸۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۴فیروزه کریمیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۰۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۵قاسم زادهکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۵۸۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۶قاسمیری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۷۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۷قائدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۸قربانیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۷۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱۹قربانیانکلاچای۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۴۹۸۵۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۰قنبرنسببهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۴۹۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۱قنبریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۹۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۲کاظمیرفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۹۷۳۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۳کایدی زارعچمران-خوزستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۷۷۷۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۴کرمیپلدختر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۶۵۷۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۵کرمیقیدار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۵۵۰۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۶کریمیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۸۲۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۷کلانتریمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۰۶۲۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۸کمالیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۳۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۲۹کیانی فرورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۶۰۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۰لطفی غضنفریشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۲۱۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۱مالکیآیسک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۵۸۰۹۷۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۲مبلغیرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۲۴۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۳محلاتیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۴۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۴محمدیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۵۱۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۵محمدینجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۲۷۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۶محمدی فرهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۴۴۵۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۷مرادپورلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۲۵۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۸مسعودیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۸۱۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۳۹مظفریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۸۲۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۰مفیدیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۷۰۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۱مکارمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۲ملازادهجویم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۷۱۷۰۷۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۳ملاییاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۰۲۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۴موحداندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۳۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۵موسوییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۳۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۶میر طباطباییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۱۱۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۷مین باشیرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۹۰۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۸نتاجسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۵۹۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۹ندیمیآستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۹۰۸۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۰نصیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۷۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۱نعمتیاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۳۹۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۲نوروزینخل تقی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۵۵۷۵۷۵۱۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۳نوریمریوان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۰۱۲۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۴نوریاشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۶۲۵۷۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۵نوری صنمقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۳۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۶نیازیملایر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۲۷۵۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۷وجدانییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۴۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۸هاشمیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۶۰۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵۹همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۶۳۸۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۶۰یوسفیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۸۰۰۵۸۸۲۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۷
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۰۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲اسفندیاریساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۰۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳اسکافیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۵۴۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴اکبرزادهرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۳۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵اکبریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۵۳۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶اکبری پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۷امین فرآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۷۴۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۸امینیدرق۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۴۳۵۹۴۳۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۹اهنیبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۱۶۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۰باقری نسبرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۸۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۱پازوکیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۰۸۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۲توسلینظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۶۲۵۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۳جوادیاردستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۶۰۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴جهانیلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۹۴۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۵حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۶حلاجشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۳۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۷حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۳۸۲۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۸حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۸۹۱۵۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۹خاطریساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۶۵۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۰خالدیانبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۲۲۰۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۱خانی پوربندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۹۲۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۲خدادادیفارسان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۵۰۵۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۳خلیقیقرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۶۰۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۴خلیلیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۰۶۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۵دلاورپورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۶دیانتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۱۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۷رحیمیآشخانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۸۵۲۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۸رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۹رضوانیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۵۹۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۰زارعیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۰۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۱سهرابی زادهگلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۶۳۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۲شریفدزک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۸۸۰۷۰۸۸۳۴۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۳شیردلمینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۹۳۵۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۴صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۱۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۵صادقیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۰۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۶صفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۷عبادت پرستزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۴۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۸عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۶۱۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۹علیپوربجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۴۸۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۰کامرانیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۷۰۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۱کریم پورشهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۲۹۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۲کریمیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۳۲۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۳لچینانیفریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۵۱۷۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۴محمدعلیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۵۹۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۵محمدیترکمانچای۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۷۳۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۶محمودیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۳۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۷مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۱۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۸معصوم نیااهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۳۰۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۹مقصودی فراسکو۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۷۲۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۰منوچهریاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۱۸۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۱موسویاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۲موسویاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۴۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۳موسی پورنقده۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۸۴۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۴مومن زادهری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۲۷۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۵نامداریتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۲۸۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۶نظریانپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۹۶۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۷نوربخشکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۸۲۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۸نورحسینینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۹۲۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۹وطنیعلی آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۴۲۲۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶۰وطنیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۲۰۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱محمودیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۶۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲محسن زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۴۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴دهقانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵محمدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۲۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۶رجب زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۱۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۷ایماندارخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۰۹۷۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸شاهوردیکبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۹۵۲۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۹پژوهشگرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۸۴۵۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۰وفائییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۷۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۱بداقلوتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۶۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۲موسویهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۵۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۳خرسندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴حیدریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۵یوسفیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۲۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۶کرابیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۱۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۷اسدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۰۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۸نجفیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۹۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۹ایزدیارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۰کوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۷۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۱جعفریری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۶۱۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۲جعفریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۳کاویانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۴۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۴اهن فروشارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۳۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۵عسگریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۲۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۶حسین نیارباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۱۸۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۷معروفوندبندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۰۷۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۸رازمندساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۹۴۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۹پاکدلداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۸۳۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۰سنجری نیاکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۷۳۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۱فضیلتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۶۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۲رعدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۳تجریعلی آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۴۰۷۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۴کریمیقمصر-تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۳۰۰۱۸۱۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۵نقی ساداترامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۲۹۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۶سلطانیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۱۸۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۷تمیزیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۰۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۸صحراییسنقر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۹۳۲۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۹احسانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۰صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۷۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۱رهنماتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۶۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۲نوبتیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۵۰۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۳غلامیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۴۹۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۴بالارستاقیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۳۸۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۵پورعبداللهآستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۲۸۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۶سرورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۱۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۷مرتضوی رضویقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۰۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۸برخوردارییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۹۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۹عطاالهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۰معتمدی خواهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۷۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۱کیخسرویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۲نادی زادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۵۹۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۳ابراهیمیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۴۸۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۴پایندهلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۳۷۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۵جوادی نیااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۲۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۶طوقیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۷اوجاقلوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۸هومنشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۶۹۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۹منتظریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۶۸۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۴۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲احمدبیگیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۱۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳احمرساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۳۶۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴ارامونتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵اراییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶اسکندریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷اسماعیلیبهارستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۲۴۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸اسماعیلیچمگردان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۲۸۳۰۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹اسودیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۴۲۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰اشترانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۱افشارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۲اکرمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۸۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۳امجدی منششیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴امدادیصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۱۹۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۵امیریبرازجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۷۱۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۶اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۲۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۷باباییدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۳۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۸باقرزادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۳۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۹بردباراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۳۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۰بهارلوشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۱بهرامیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۰۷۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۲بهمن ابادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۳بهنمیریبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۳۵۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۴پاسلاربندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۴۶۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۵پسندیکلارآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۷۴۷۴۶۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۶پناهیخمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۹۴۵۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۷پناهی گرجیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۱۰۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۸پورعسکرفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۸۶۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۹پیدایشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۲۳۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۰تیموریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۱۶۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۱جدیفردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۵۵۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۲جعفریانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۳جلیلیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۱۹۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۴چیباییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۵حاذقیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۳۰۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۶حسنیزرین آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۹۷۵۰۴۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۷حیات الغیبخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۶۱۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۸خادمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۹خراسانیری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۵۸۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۰خشکباریزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۰۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۱خلاق دوستبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۸۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۲خلیلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۲۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۳خمیسیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۰۹۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۴دانشنجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۰۲۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۵درخشانکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۲۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۶دماوندیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۲۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۷دهقانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۸دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۰۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۹رجب پورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۰رجبیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۱رزاقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۲رشیدیمیمند-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۷۱۷۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۳رشیدیانملکان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۲۶۰۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۴رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۵رضائیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۶رفیعشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۷۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۷رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۵۹۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۸زهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۹سجادیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۶۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۰سجادیاننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۶۹۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۱سریزییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۶۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۲سعادتتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۳سعیدیبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۸۱۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۴سهرابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۵سیفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۶شاکری پورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۷شکرانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۸شکریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۰۹۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۹شکوفه رواییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۵۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۰شیخیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۹۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۱شیرازیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۳۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۲صدیقیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۷۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۳صدیقی رادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۴صفاییانزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۱۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۵طالبینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۴۱۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۶طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۳۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۷عابدین زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۸عبدکریمیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۱۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۹عسگریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۰فارمدمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۹۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۱فلاحیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۶۹۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۲فلاحیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۴۲۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۳قادرپورکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۳۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۴قاسمیتربت جام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۰۸۲۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۵قدمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۴۸۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۶قریشیجویبار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۲۸۰۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۷کاویانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۴۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۸کشکولیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۷۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۹کلانتریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۸۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۰لیموییشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۴۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۱محمدیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۹۶۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۲محمودیمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۵۹۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۳مرصوصتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۴مصطفاییاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۲۹۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۵مقدمتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۶مقیمشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۶۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۷منفردخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۱۶۰۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۸منفردخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۱۱۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۹میرزاییاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۶۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۰ناهیدشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۱نبویسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۷۰۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۲نجف لوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۴۰۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۳نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۶۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۴هادیاننجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۹۳۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۵همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۳۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۶هیاریانشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۵۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۷وفاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۸یوسفیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۰۵۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۹یوسفیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۴۳۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۹۵۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲احمدیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۲۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳اذرخشزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۲۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴اریانفرکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۷۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵اسکندریبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۵۹۹۸۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶اشرفیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۱۱۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷افسرازادشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۶۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸اقبالیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۲۰۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹اکبریجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۲۷۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰امینیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۹۸۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۳۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲ایمانی نژادکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۴۲۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۳باباجانیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۶۰۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۴بادگیسوقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۴۴۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۵باقریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۸۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۶بخشندهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۷برومند رادآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۰۵۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۸بصیری پورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۲۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۹بنده حقتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۰۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۰بهنامتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۱پازوکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۱۴۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۲پاکدلتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۷۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۳پوربخشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۰۱۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۴پورجوهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۱۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۵پورسعیدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۱۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۶پورمحسنیمشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۷۴۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۷پیرایشفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۳۴۷۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۸تبریزچیکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۷۳۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۹ترازوداراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۱۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۰جی بوییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۱حاتمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۵۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۲حاتمیانگز برخوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۱۰۲۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۳حاجی خانیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۳۶۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۴حدیثیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۵۱۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۵حسینیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۶۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۶حسینیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۸۹۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۷حیوانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۱۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۸خازنیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۴۱۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۹خانبانیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۷۲۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۰خضریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۸۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۱خمیسی زادهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۱۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۲دارشیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۳۷۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۳دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۴۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۴رحمتیرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۹۹۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۵رحیم زادهکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۹۵۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۶رستگاریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۵۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۷رسولیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۲۷۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۸رسولیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۴۰۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۹رشیدیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۰رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۱رضاییساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۴۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۲روحیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۱۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۳رهبرگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۵۵۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۴زارعیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۵زلقیشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۴۱۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۶زندیهاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۶۰۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۷ساداتیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۵۷۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۸سالمیجم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۴۸۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۵۹سعیدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۰سلطانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۱سمنانیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۶۲۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۲شریفیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۲۰۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۳شعبانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۴شفیع پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۵شفیقبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۳۱۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۶شکوهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۹۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۷شهبازینهاوند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۵۲۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۸صفرزادهرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۹۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۶۹صفری نژاداسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۶۷۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۰صفویدزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۶۱۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۱صمدیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۵۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۲ضرغامیمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۴۰۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۳طلوعینقده۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۴۶۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۴عابدینیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۰۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۵عاصمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۳۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۶عباس زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۷۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۷عباسیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۵۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۸عبدالحمیدیپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۳۲۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۹عسگریزرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۵۰۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۰علومییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۵۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۱عمادیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۰۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۲غفورزاده یزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۸۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۳فتوره چیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۸۸۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۴فراشیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۷۰۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۵فرهادیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۳۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۶فعله گردیقرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۴۵۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۷فلاحیبندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۲۹۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۸قالوندیدزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۰۸۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۸۹قالیچیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۸۷۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۰قربانیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۸۵۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۱قیاسیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۲کارگرتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۳کاظم تاشتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۲۱۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۴کرمیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۵۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۵کشت زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۷۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۶کلاتگیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۰۶۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۷کوهیپارس آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۲۶۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۸مالکیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۸۶۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۹۹محمدیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۳۹۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۰محمدیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۹۰۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۱محمودیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۰۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۲مختاریفردخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۱۷۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۳مراتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۴مرادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۷۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۵مرادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۶مرادی پورفراشبند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۲۰۳۷۷۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۷مسیبیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۸۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۸ممی زادهنمین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۳۱۰۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۰۹موحدشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۰مهرفرکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۵۸۳۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۱مهی زادهبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۷۸۳۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۲میراحمدیمریوان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۳۹۱۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۳میرشکارانداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۱۷۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۴میرعظیمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۵ناصریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۱۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۶ناظمیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۰۲۵۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۷نظاملوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۸نظریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۰۷۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۹نورحسینینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۷۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۰نوروزیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۱نوریبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۰۶۳۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۲نیلوفر رادمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۲۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۳وطن خواهقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۶۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۴وکیلییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۸۵۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۵ولی نژادبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۳۱۷۵۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۶هادی پورشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۶۸۱۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۷هاشم زادهقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۶۸۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۸هدایت جوعباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۴۴۹۲۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۹یوسفیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۶۱۲۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۳۰یوسفیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۳۰۰۲۹۹۶۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۲
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشبهیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۲۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲اعرابیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۹۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳اقاجانلوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۰۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴اکبریاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۸۹۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵اله بخشیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۵۵۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶امامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷امیدی فردتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۸انصاری فرداصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۸۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۹اوجاقلوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۰بابائی رنانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۱باقریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۵۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲بشیریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۰۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۳بنهانیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۱۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۴بهرامپوررفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۶۵۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۵بهرامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۶بیگدلیورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۲۸۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۷پدیسارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۸پیرمرزدشتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۹جاویداناهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۹۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۰حسن پوررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۵۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۱حسنیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۰۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۲حسینیشهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۵۸۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۳حسینیرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۱۵۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۴خبازیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۰۳۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۵خداوردیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۳۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۶خرمیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۹۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۷خلوتیشهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۷۹۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۸خندانساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۴۹۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۹خوبروی پاکلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۷۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۰دادویی نژادقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۸۷۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۱رایگانساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۷۴۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۲رضاییانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۳رفیعیاندزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۲۷۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۴سعیدیسوق۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۲۵۷۷۵۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۵سلیمانیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۵۳۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۶شاهوردیکبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۳۹۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۷شریفیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۳۱۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۸شکوهیفاریاب۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۰۴۲۷۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۹شهیدیمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۷۲۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۰طالبیملایر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۱۲۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۱طاهرنزادسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۲۰۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۲عرب یعقوبیزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۴۱۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۳علیاننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۷۷۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۴علیپورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۶۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۵عمرانآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۲۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۶عنبریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۷عین علی ورنوسفادرانمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۸غریب زادهبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۹۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۹فراهانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۰فرح ابادیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۵۹۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۱فرهنگ مهراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۲فهیماصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۹۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۳قبادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۴قلی زادهمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۲۳۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۵کبیریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۴۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۶کریمیدزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۴۷۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۷کریمیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۴۴۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۸کریمیانشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۳۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۹کوهیمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۸۲۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۰گروسیاننوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۷۵۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۱گلچوبیانبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۶۸۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۲گلگاریانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۳محدثی فرمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۴محمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۵ملکیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۶مولاییهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۸۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۷نادریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۱۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۸نبویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۳۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۹نجمیپوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۰نصرتیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۰۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۱نظرینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۶۰۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۲نورپورتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۳۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۳هادیاننجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۴۳۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۴یاریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۲۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۵یوسفیرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۷۰۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱