دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالب۵۲۶۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲احمدی۵۲۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳احمدی۵۲۶۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۹۴۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴ازاد۵۲۶۴۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۲۰۱۷۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵اسدی۵۲۵۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶اسفندیارپور۵۲۶۱۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۶۵۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷اسماعیلی۵۲۴۶۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۶۸۲۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۸اکبریبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۵۷۰۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۹اکبری۵۲۵۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۱۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۰امان اله۵۲۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۱اولادی۵۲۶۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۹۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۲باهران۵۲۶۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۷۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۳باوفافریمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۳۱۵۰۹۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۴بحری۵۲۵۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۵۷۲۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۵تیموری۵۲۵۸۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۶۹۲۰۰۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۶جلیلوند۵۲۵۹۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۲۰۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۷جهانشاهی۵۲۵۱۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۳۹۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۸چناری۵۲۵۶۳ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۷۲۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۹حاجیان۵۲۶۱۴خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۳۸۸۲۰۰۸۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۰حداد۵۲۶۵۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۶۴۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۱حسینی۵۲۵۷۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۵۸۱۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۲حسینی۵۲۶۳۴فشم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۱۴۲۳۳۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۳خادم۵۲۶۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۳۵۷۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۴خانی۵۲۵۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۴۶۵۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۵خداشناس۵۲۶۰۵جویبار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۳۰۷۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۶خدایی۵۲۵۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۳۹۹۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۷ربیعیان۵۲۵۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۲۶۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۸رجبی۵۲۶۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۶۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۹رحیمی۵۲۴۴۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۱۸۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۰رستگار۵۲۵۸۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۰۳۵۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۱رستملی۵۲۵۶۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۶۱۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۲رشیدی۵۲۶۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۳رنج کشان۵۲۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۴زمانی۵۲۶۵۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۴۳۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۵زین افزا۵۲۶۵۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۰۹۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۶سامانی۵۲۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۷سلیمانی۵۲۶۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۲۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۸سوداگر۵۲۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۹شریفی۵۲۴۳۶ماسال۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۹۰۲۰۴۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۰شهروز۵۲۶۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۸۳۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۱شیرزادی۵۲۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۲صابری۵۲۴۳۴جلفا۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۹۷۲۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۳صابری۵۲۵۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۵۸۵۰۰۸۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۴ضمیری۵۲۵۹۴سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۹۶۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۵عاصمی۵۲۵۷۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۲۰۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۶عربشاهی۵۲۶۰۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۲۵۰۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۷عقیلیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۶۹۲۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۸فتاحی۵۲۶۴۶ایزدشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۰۸۵۴۶۴۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴۹فتح نیا۵۲۵۷۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۶۸۰۰۰۹۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۰فتحی۵۲۵۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۱فروزنده فر۵۲۵۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۲قربانی۵۲۶۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۳کثیری۵۲۶۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۴کرمانی زاده۵۲۴۶۵کوهپایه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۸۹۵۰۸۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۵کریمی۵۲۵۷۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۷۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۶گودرزی۵۲۶۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۷محبی۵۲۵۸۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۸۴۵۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۸محمدپور۵۲۴۵۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۴۷۸۷۰۰۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۵۹محمودی۵۲۵۸۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۷۴۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۰مردانی۵۲۴۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۱۵۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۱معراجی۵۲۶۳۷ری۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۵۶۰۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۲مقدم۵۲۶۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۴۷۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۳منصوری۵۲۶۲۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۵۱۰۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۴مومنی۵۲۵۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۶۷۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۵مونسی راد۵۲۵۸۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۰۰۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۶موید محسنی۵۲۵۸۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۰۹۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۷میرمسیب۵۲۶۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۸۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۸ناصری۵۲۴۵۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۷۰۷۲۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶۹ناصری۵۲۵۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۰۴۷۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۰نصری۵۲۵۱۷قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۳۲۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۱هژبری۵۲۴۹۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۵۳۷۰۰۰۵۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۲هوشیاری۵۲۶۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۱۵۴۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۳وزیری۵۲۶۳۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۸۹۵۳۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۴یوسفی اصل۵۲۶۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۳۰۰۹۰۱۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷