دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱بهمنی۵۱۱۰۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲پلویی۵۰۹۸۲لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۷۳۲۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳پورانی۵۱۱۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴توحیدی۵۱۱۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۵توکلی۵۱۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶جوان رو۵۱۱۰۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۰۷۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۷جواهری عفیف۵۱۱۲۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۹۴۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۸جوکار۵۱۱۱۱زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۱۹۵۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۹حسنوند۵۱۱۲۵الشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۸۶۰۰۶۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۰حسینی۵۱۱۰۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۶۲۰۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۱حصیرباف۵۱۱۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۲خدایی تهرانی۵۱۰۹۵تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۵۲۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۳روزبهانی۵۱۱۰۶ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۳۲۲۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۴شیخ الاسلامی۵۱۱۱۴عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۱۸۲۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۵صوفی نژاد۵۱۱۰۸لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۹۵۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۶ضرغامی۵۱۰۹۹کوار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۵۱۷۷۳۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۷عباس ابادی۵۱۱۲۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۵۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۸عباسی کامران۵۱۱۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۷۴۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۹علی نژاد۵۱۱۱۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۰علیرضایی۵۱۱۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۱عمران زاده۵۱۱۲۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۰۰۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۲فرازنده۵۱۰۹۴کیان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۶۲۵۸۸۱۳۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۳قاسمی۵۱۱۲۷داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۴۱۷۰۸۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۴کاراموز۵۱۱۱۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۷۲۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۵کامیاب۵۱۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۶متقی۵۱۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۷مجاهد۵۱۰۹۲مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۸۴۰۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۸مرادی۵۱۰۷۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۷۵۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۹معتمدی۵۱۰۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۰معصومی۵۱۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۱ملک پور۵۱۱۰۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۹۴۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۲موسوی۵۱۱۱۸ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۰۸۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۳نباتی۵۱۱۲۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۸۳۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۴نودهی۵۱۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۵یعقوبی زاده۵۱۰۷۵رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۳۹۷۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹