دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۴۲۹۷۶شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۳۵۵۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲احمدی۴۲۹۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۶۶۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳اردشیری۴۳۰۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۶۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴ازغدی۴۳۰۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۷۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵ازمند۴۲۹۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۶اسیابی۴۳۰۲۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۶۷۷۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۷اقایان۴۳۰۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۳۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۸اقبال۴۳۰۴۶دورود۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۹۱۲۰۶۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۹اکبرزاده۴۲۹۸۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۶۵۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۰اکبرزاده۴۳۰۲۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۰۴۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۱اکبرزاده۴۳۰۳۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۴۶۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۲اکبریان۴۲۹۵۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۵۵۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۳امینی۳۸۱۷۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۷۶۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۴پاکروش۴۳۰۱۲صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۱۵۲۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۵پاینده۴۳۰۴۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۹۰۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۶پرتوی۴۳۰۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۷جلالی۴۲۹۱۸دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۱۶۵۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۸جهانمیری۴۲۸۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۹حسن زاده۴۲۹۳۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۸۸۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۰حسینی۴۱۸۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۹۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۱حسینی۴۳۰۵۱گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۵۴۵۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۲خدری۴۳۰۴۷آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۴۷۵۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۳ساربان۴۳۰۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۸۹۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۴سیدصالح۴۲۸۹۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۴۵۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۵شعبانی۴۳۰۳۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۷۱۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۶شیخ۴۲۹۸۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۰۷۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۷صادقی۴۳۰۱۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۷۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۸صفائیان۴۰۲۰۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۶۱۹۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۹صیفی کار۴۲۹۸۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۹۷۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۰طاهرپور۴۳۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۱طلاوری۴۳۰۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۱۲۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۲عابدینی۳۶۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۳عباس ابادی۴۲۹۷۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۴۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۴عظیمی۴۳۰۳۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۸۶۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۵فتحی۴۳۰۵۵آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۵۰۷۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۶فرجی۴۳۰۵۷ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۲۳۵۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۷فرخ۴۳۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۸فضلی۴۲۹۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۲۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳۹کاوسی۴۲۹۶۵رحیم آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۴۸۷۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۰کاوه۴۲۹۸۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۰۲۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۱کبیریان۴۳۰۲۰خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۸۰۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۲کریمی۴۲۹۹۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۲۶۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۳کریمی۴۳۰۰۴گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۰۵۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۴کریمی۴۳۰۳۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۳۸۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۵گودرزی۴۳۰۳۴بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۴۰۰۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۶لطیفی۴۳۰۴۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۱۴۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۷مجتهدی۴۲۹۷۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۸۳۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۸محمدی۴۲۹۶۲کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۷۷۲۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۴۹مددی۴۳۰۵۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۶۹۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۰مرادی۴۲۹۶۶لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۰۳۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۱مقدم۴۳۰۲۹لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۵۹۵۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۲منتظر۴۲۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۳موحد۴۰۵۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۴موسوی۴۲۴۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۵مومنی۴۳۰۱۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۶۰۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۶مومنی۴۳۰۵۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۷مهدی ابادی۴۲۹۳۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۶۱۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۸نساجی۴۳۰۵۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۵۷۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۹وطن ابادی۴۳۰۱۳کیش۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۱۷۷۰۷۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۶۰هوشیار۴۲۹۵۴نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۳۹۲۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱