دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانفر۴۱۶۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲احمدیان۴۱۶۲۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۷۹۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳اسمعیلی۴۱۶۹۲استهبان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۰۶۵۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۴افخمی پور۴۱۶۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۱۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۵باقری۴۱۶۷۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۰۵۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۶بذرافکن۴۱۶۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۷بهرامی۴۱۶۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۸پودینه۴۱۷۰۲زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۷۱۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۹ترکملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۲۷۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۰جنانی۴۱۶۶۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۹۳۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۱جوانمردی۴۱۶۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۳۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۲خوبانی۴۱۶۹۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۹۲۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۳داودی۴۱۶۲۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۲۸۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴رستم خواه۴۱۴۴۵بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۷۲۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۵رضی۴۱۷۰۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۱۷۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۶زندیه۴۱۶۳۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۶۱۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۷سرایی۴۱۵۸۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۴۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۸شاهدی۴۱۶۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۹شعبانی۴۱۶۷۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۴۸۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۰شکوهی۴۱۶۸۸احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۳۸۰۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۱صابری۴۱۶۲۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۵۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۲صفرپور۴۱۶۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۳عبدی۴۱۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۴عنایتی۴۱۶۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۵غفاریان۴۱۶۸۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۶۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۶کریم پور۴۱۶۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۳۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۷گیاهی۴۱۶۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۸لاریبی۴۱۶۵۴نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۱۶۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۹مایلی۴۱۶۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۸۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۰مظلوم پور۴۱۶۱۷میناب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۹۳۲۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۱مهرابی۴۱۶۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۲نوبتی۴۱۶۴۸پره سر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۸۳۰۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷