دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیان۴۰۸۹۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۳۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲اختری۴۰۸۸۱عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۶۰۰۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳اسدزاده۴۱۰۱۰پارس آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۱۷۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴اسمعیلیون۴۰۷۱۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۸۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۵اکبری۴۱۰۱۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۵۰۳۹۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶امینی۴۰۸۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۱۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۷اهل یرف۴۰۹۲۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۲۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۸بابادی۴۰۸۵۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۶۱۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۹بساره۴۰۹۱۲قم۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۰۶۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۰بشیری۴۰۸۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۱پاکروش۴۰۹۹۹ملارد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۴۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۲پاینده۳۷۸۶۱قهستان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۱۶۲۹۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۳پرنیان۴۱۰۲۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۶۹۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۴پهلواندوست۴۱۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۵پورمحمد۴۰۸۸۸دزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۲۸۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۶تک دهقان۴۰۸۸۴قدس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۸۰۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۷توان۴۰۹۵۲ایزدشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۰۵۵۴۶۴۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۸جبالبارزی۴۱۰۲۱جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۳۷۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۹جهانبخش۴۰۹۱۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۹۳۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۰جوادی نیا۴۰۸۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۱۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۱حسنی۴۱۰۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۲۲حسین پور۴۰۸۵۰قدس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۵۰۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۳حسین زاده۴۰۶۲۴بافق۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۵۹۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۴حسینی۴۰۷۸۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۷۰۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۵حمزوی۴۰۸۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۳۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۶حیدرزاده۴۱۰۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۸۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۲۷حیدری۴۰۹۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۸خزایی۴۱۰۰۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۷۳۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۲۹خسروی۴۰۸۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۰خسروی۴۰۸۸۲فارسان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۹۲۲۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۱خورمهر۴۰۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۲داودی۴۰۹۱۳خمین۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۴۷۲۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۳دقیقی۴۰۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۴رستمی۴۰۸۹۳ایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۴۸۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۵رضایی۴۰۹۰۸تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۴۹۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۶رمضانی۴۰۷۱۳کاشمر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۱۷۵۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۳۷زارع۴۱۰۱۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۷۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۳۸سیفی۴۰۹۳۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۸۱۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۳۹شریفی۴۰۹۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۰شعیب۴۰۹۴۸امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۸۲۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۱شهریاری۴۰۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۲صادقی۴۱۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۳صباحی۴۰۸۹۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۳۷۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۴۴صبوری۴۰۹۵۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۵۹۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۵طاهری۴۰۹۵۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۲۷۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۶عزیزی۴۱۰۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۵۰۰۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۷عظمی۴۰۹۵۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۷۰۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۸علیزاده۴۰۹۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۴۹غضنفری۴۰۹۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۶۸۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۰فرجود۴۰۸۹۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۹۸۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۵۱فضلی۴۰۵۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۵۲فیلی فیلی۴۰۹۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۳قراگزلی۳۹۹۲۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۹۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۴قنبرزاده۴۰۹۴۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۵۰۲۹۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۵قیدی۴۱۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۶کریمیان۴۰۹۱۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۰۶۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۵۷کمال زاده۴۱۰۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۸کیان فر۴۱۰۱۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۱۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۹معصومی۴۱۰۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۵۰۱۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۰مقصودی۴۰۹۴۶برازجان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۴۱۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۱ملاشاهی۴۱۰۳۶زابل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۵۰۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۲منصوری۴۱۰۰۷بروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۸۹۳۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۳مهمان روشارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۶۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۴موذنی۴۰۶۲۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۹۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۶۵نژاد باقری۴۰۸۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۵۰۲۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۶۶نظری۴۰۶۳۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۰۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۶۷نظری۴۰۷۶۰گرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۶۸۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۶۸نظری۴۰۹۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۷۶۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۹نوری۴۰۹۴۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۲۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷۰نیکبخت۴۰۸۵۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۷۵۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۷۱هاشمی۴۰۹۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۵۰۰۴۹۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷۲هوشیار۴۰۸۴۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۴۰۰۴۸۲۷۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱