دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۷۶۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲ارمیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۸۶۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳اسدیبافق۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۸۴۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۴امیریجوانرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۸۱۲۷۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۵آطاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۲۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۶بهگویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۷پولائیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۸تقویشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۹۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۹جعفری مجدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۰حسین پوراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۱۰۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۱دره باغیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۸۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۲دهقانیتفت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۶۴۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۳رضایی کمالتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۴رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۶۵۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۵روحانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۳۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۶شادکامبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۴۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۷شاه بیکیتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۶۲۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۸صفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۹طلاوریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۸۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۰عزیزیسعادت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۰۰۷۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۱علی ابادیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۹۷۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۲فراشائیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۴۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۳قلیزادهاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۵۳۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۴کاظمیمیبد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۵۴۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۵کثیریباغستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۰۹۵۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۶کولیونداصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۱۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۷متقیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۳۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۸محمدیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۹۶۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۹محمدی فرهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۲۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳۰مقررتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳۱نصیریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۴۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲