دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۳۷۰۶۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۷۸۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲احمدی۳۷۱۹۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۶۷۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳اشرفی۳۷۱۰۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۱۱۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴امجدی۳۷۱۳۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۴۸۵۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵امیدواریان۳۷۱۶۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۰۳۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۶امیرعدل۳۷۰۹۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۵۰۶۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۷انزابی۳۷۰۹۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۶۵۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۸اهل یرف۳۶۹۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۳۵۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۹اوجانی۳۷۱۰۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۷۹۵۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۰ایرانمنش۳۷۰۸۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۹۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۱باقرابادی۳۷۱۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۲بزرگمهر۳۷۱۶۹قروه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۲۴۵۰۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۳بیات۳۶۹۳۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۴۴۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۴جریده۳۷۰۸۵قدس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۲۲۰۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۵جعفری۳۷۱۶۸مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۸۱۵۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۶جوهرچی۳۷۱۱۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۴۳۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۷حسن نیا۳۷۱۱۸چابکسر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۱۱۷۴۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۸حیدری زادیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۵۴۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۹خالقی۳۷۱۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۰دباغ ابادی۳۷۱۴۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۸۷۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۱رستارد۳۶۹۳۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۹۷۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۲رستمی۳۷۱۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۶۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۳رسولی زاده۳۷۱۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۹۲۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۴رضوی۳۷۰۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۵۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۵زارع زاده۳۶۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۶زارع۳۷۲۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۷زهره۳۷۱۳۶سقز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۵۶۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۸ساغری۳۷۱۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۹سبحانی۳۷۰۷۶مریوان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۴۷۲۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۰سبزواری۳۶۹۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۱سلامی۳۷۱۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۲سمیعی۳۷۱۲۰دامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۲۳۲۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۳سوسنی نیا۳۷۱۴۲آباده۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۷۰۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۴شمس۳۷۱۳۳شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۵۵۵۰۰۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۵شهبازی۳۷۱۷۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۸۰۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۶شوکت۳۷۰۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۷شیخی۳۷۱۲۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۸شیروانی۳۷۱۱۳شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۵۸۰۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۳۹صادق لی۳۷۰۶۱گرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۷۷۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۰صالحی۳۷۱۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۱صالحی۳۷۱۶۵شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۳۳۲۰۵۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۲صفریلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۶۶۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۳عاملی۳۷۱۱۱فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۶۵۰۰۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۴عباسی۳۷۰۷۹بستک۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۸۶۵۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۵عسکری۳۷۱۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۶غفاری۳۷۰۷۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۲۸۹۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۷فخرطه۳۴۵۶۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۶۰۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۸فلاحی۳۷۰۹۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۳۴۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۹قاسمی۳۷۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۰قاسمی۳۷۰۸۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۲۲۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۱قدوسی۳۷۱۲۹مهدیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۳۲۷۰۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۲کارگر ایده۳۷۱۲۷میبد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۵۱۷۵۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۳کارنده۳۴۹۲۶ساری۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۱۵۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۴کاظمی۳۷۰۸۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۲۵۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۵مردانی۳۶۹۳۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۱۹۸۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۶میرزایی۳۷۱۳۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۱۶۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۷میم احمدی۳۷۰۸۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۰۴۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۸ناصریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۶۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۵۹نظریان۳۷۰۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۵۴۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۶۰یزدی۳۷۱۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۴۳۷۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۶۱یعقوبی سلطانمردای۳۷۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۰۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۶۲یوسفی۳۷۱۳۷رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۰۷۳۳۶۵۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶