دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱خلیلی۳۵۴۸۸جم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۲۱۲۷۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲احمدوند۳۵۴۸۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۷۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳احمدی۳۴۹۴۵ملکان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۶۵۲۰۵۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۴احمدی۳۵۵۳۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۹۷۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۵اسماعیلی۳۵۴۹۱رودهن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۴۳۰۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۶افشاری۳۵۵۳۱بوکان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۷۵۲۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۷بهشاد۳۵۴۸۵بناب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۷۶۰۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۸تکبیری۳۵۵۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۲۰۲۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۹خندان۳۵۵۰۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۶۴۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۰خواجه زاده۳۵۴۸۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۰۰۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۱خواجه وند۳۵۵۱۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۳۳۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۲دهقان۳۵۴۹۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۲۱۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۳رضایی نسب۳۵۵۲۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۸۷۴۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۴رضی۳۵۵۱۸خمین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۵۳۷۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۵ساغری۳۵۵۰۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۲۲۲۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۶سلطانی۳۵۵۲۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۶۴۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۷شمشیری۲۷۸۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۸شوقی نیا۳۵۵۱۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۴۳۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۹عباسی۳۵۵۲۴طبس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۸۹۵۵۰۹۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۰عزیز خانی۳۵۴۶۰ابهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۸۸۴۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۱عسگری۳۵۵۱۲هیدج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۳۲۲۴۵۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۲قاسم نژاد۳۴۹۴۰زیر آب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۱۰۷۰۴۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۳قلی زاده۳۵۵۲۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۰۹۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۴کاری زاده۳۵۵۰۲قاین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۸۶۷۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۵کدیور۳۵۵۰۶فسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۸۵۵۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۶کمالوند۳۵۵۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۱۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۷مرادی حقیقی۳۵۴۹۲آرادان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۲۱۰۳۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۸مرادی۳۵۵۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۵۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۹ملک پور۳۵۵۰۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۱۰۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۰موسوی۳۵۴۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۴۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۱ناصری۲۸۰۴۹قوچان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۱۵۴۵۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۲نجاریاندامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۳۱۷۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۳نظری۳۵۳۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۵۰۹۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۴نظری۳۵۴۷۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۰۰۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۵نظری۳۵۴۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۹۰۰۴۹۸۶۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸