دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۹۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲اسداله پورسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۰۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳اغتفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴افلاطونیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۲۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵اکبریلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۸۶۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶امامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۸۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷امجدیری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۸۶۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸امرائیپلدختر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۰۰۰۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹اهنگرمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۸۷۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰ایزدخواهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱بابائیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۱۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۲باقریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۳بخشیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۶۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴بکاءاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۱۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۵پرپوچیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۶پوررمضانیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۷۷۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۷تاجورپورگراش۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۵۱۲۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۸تنباکوییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۸۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۹توره ایاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۰۵۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۰جعفریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۸۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۱جلالینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۳۴۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۲جوادیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۲۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۳جوکارفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۵۷۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۴حاتمیلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۶۵۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۵حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۶حسین پورارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۹۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۷حسین زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۴۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۸حمدملکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۴۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۹حیدریانکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۱۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۰خانبانیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۹۴۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۱خطیب زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۶۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۲خنجریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۳دودانگهتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۵۸۷۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۴دولتیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۷۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۵ذوالفقاریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۶رجائیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۹۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۷رجبی زادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۴۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۸رحمتیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۲۲۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۹رضاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۱۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۰رنجبراراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۱رنجبرانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۱۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۲رودگرقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۴۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۳ریحانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۴زاجکارمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۲۲۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۵زینلینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۸۶۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۶ستودهسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۳۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۷سقلیستنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۷۲۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۸سوادکوهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۴۹شهرکیزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۹۶۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۰شیخینسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۴۶۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۱شیرسوارزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۹۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۲شیزری فردکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۹۰۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۳صالح ابادیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۶۷۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۴صالحیزرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۴۵۵۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۵عبادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۸۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۶عباس زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۱۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۷عصاقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۴۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۸عظیمیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۴۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۹علمداریهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۶۹۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۰فانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۱فتح الهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۲فداییاردستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۷۰۲۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۳فرهادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۴فروزندهری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۹۸۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۵فریدونیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۶فریدونیانقروه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۵۵۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۷فلاحفیض آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۷۹۰۰۹۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۸فلامرزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۱۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۹فیرورینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۷۶۵۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۰قاسم پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۱قاسمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۲قانعکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۴۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۳قهرمانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۴کاظمی امجدکوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۹۹۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۵کرمانی زادهکوهپایه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۰۱۲۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۶کرمیکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۶۰۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۷کریمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۷۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۸کمالزادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۶۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۷۹کوچکیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۴۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۰کوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۷۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۱گلیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۲۰۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۲گودینیکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۳۴۲۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۳گیلانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۲۲۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۴لنگریبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۵۵۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۵محققبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۵۲۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۶محمدپوربهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۷۶۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۷محمدی فردبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۱۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۸محمدیانآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۲۵۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۹مرشدلواندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۳۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۰معصومیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۰۷۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۱مقدسآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۰۷۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۲ملاشاهیزابل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۴۸۱۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۳موذنیزرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۳۲۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۴موسویایذه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۱۲۳۵۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۵مولاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۶میرخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۱۶۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۷میناتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۸نجاتیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۵۰۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹۹نجفیشهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۳۳۰۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۰نجفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۶۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۱نظریسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۳۳۶۰۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۲نقویتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۰۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۳نیک فطرتمیبد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۹۶۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۴هاشمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۵هرویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۹۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۶همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۹۳۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۷وقارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۸یزدانیفیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۸۵۳۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰۹یزدانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۲۰۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱۰یعقوبیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۵۷۸۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱۱یوسفیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۲۰۰۶۰۵۴۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۱