دسته‌بندی نشده

بخشی از ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۷۷۳۳۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲ابراهیمیان۷۷۳۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۲۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳احمری۷۷۴۲۱شبستر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۵۵۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴اسحاقی نیا۷۷۱۸۵نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۰۰۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵اسلامی نیا۷۷۵۰۳کهریزک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۲۵۲۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶اسماعیلی۷۷۴۹۴قم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۷اصغری۷۷۳۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۹۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۸اصلانی۷۷۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۶۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹اکبری۷۷۵۲۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۴۴۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۰بابایی۷۷۵۰۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۵۶۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۱بهداد۷۷۵۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۲بیدختی۷۷۵۴۶بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۷۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۳پورمنصور۷۷۳۲۳ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۶۱۷۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۴ترابی۷۷۳۲۴ری۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۷۴۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۵تقی پور۷۷۴۳۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۸۸۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۶جعفری راد۷۷۳۱۷ری۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۱۹۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۷حیدرزاده۷۷۳۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۸حیدری۷۷۳۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۹حیدری۷۷۵۸۲اقلید۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۱۳۲۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۰خوش سعادت۷۷۵۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۱داورپناه۷۷۴۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۲درکی۷۷۴۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۳رجبی۷۷۵۶۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۶۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۴ردایی۷۷۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۵رستگار۷۷۴۹۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۱۴۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۶رشید پور۷۷۳۳۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۶۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۷رفیع۷۷۳۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۳۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۸روغنی۷۷۴۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۲۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۹زاهدی۷۷۵۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۰ساعدی۷۷۳۹۵سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۸۶۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۱سالاری۷۷۳۷۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۴۶۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۲سبیانی۷۷۳۵۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۶۵۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۳سعیدی۷۷۵۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۴سلیمانی۷۷۴۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۱۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۵صلواتی۷۷۵۵۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۳۶۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۶طاهری۷۷۵۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۵۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۷طوسی۷۷۳۴۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۳۲۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۸عباس نژاد۷۷۴۱۶بیارجمند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۲۱۵۰۳۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۹عباسپور۷۷۳۴۹مرند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۵۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۰عباسعلی نیا۷۷۳۹۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۷۰۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۱عباسی۷۷۳۲۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۹۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۲عباسی۷۷۵۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۳عبدی پور۷۷۵۰۴مریوان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۹۹۲۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۴عزیزی۷۷۴۹۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۲۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۵علیزاده۷۷۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۶فاطمی۷۷۴۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۶۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۷فراهانی۷۷۴۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۸فرخ زادبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۵۹۹۶۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۴۹فریور۷۷۴۸۴بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۷۷۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۰فولادی۷۷۵۰۶دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۷۶۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۱قربانی نژاد۷۷۴۲۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۲قره باغی۷۷۵۱۸بومهن۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۴۵۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۳کارسی۷۷۵۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۴کیانی زاده۷۷۵۵۶بشرویه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۶۸۲۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۵محسنی۷۷۵۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۶محمدی۷۷۴۹۹زرقان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۰۸۷۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۷مراددهنده۷۷۲۷۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۳۷۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۸مهاجری۷۷۳۰۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۸۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۹ناظمی پور۷۷۴۰۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۴۹۰۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۰نافذی۷۷۴۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۸۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۱نامداری۷۷۴۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۲۱۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۲نبی زاده۷۷۳۴۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۳۲۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۳ندیم۷۷۴۳۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۱۴۳۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۴نصرالهی۷۷۳۱۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۰۴۱۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۶۵نوروزی۷۷۲۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۶۰۰۶۵۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۳۰