دسته‌بندی نشده

ارسالی های ۲۵ تا ۲۷ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم خانی۱۲۲۰۴۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۴۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲اذرنیا۱۲۲۰۴۲ری۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۹۱۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳استواری۱۲۲۰۴۴فردوس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۸۱۸۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴اسماعیلی۱۲۲۰۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۷۱۸۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۵امینی۱۲۲۰۸۳پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۵۱۶۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۶بهروزی۱۲۲۰۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۵۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۷پیرایش۱۲۲۰۶۸فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۲۲۰۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸تیرانداز۱۲۲۰۷۸استهبان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۶۵۰۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۹جباری۱۲۲۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۰جیدری۱۲۲۰۸۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۷۴۳۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۱حاجی محمدی۱۲۲۰۷۴ری۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۰۲۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۲حسین زاده۱۲۲۰۸۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۷۷۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۳خدادادی۱۲۲۰۶۴دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۹۷۴۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۴خلیلی۱۲۲۰۵۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۳۸۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۵خواجه زاده۱۲۲۰۵۲آبادان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۱۱۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۶درون۱۲۲۰۵۴بردستان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۱۱۶۷۵۵۴۰۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۷دشتی۱۲۲۰۸۷قرچک۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۶۳۹۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۸ذوالفقاری۱۲۲۰۶۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۸۵۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۹رحمانی۱۲۲۰۶۰تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۲۸۶۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۰رضوانی۱۲۲۰۷۳نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۷۷۱۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۱رمضانی۱۲۲۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۲سعیدی۱۲۲۰۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۹۴۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۳شیرمحمدی۱۲۲۰۷۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۷۳۸۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۴ضیایی۱۲۲۰۶۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۳۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۵غلامی۱۲۲۰۴۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۵۶۱۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۶غلامی۱۲۲۰۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۷۰۳۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۷فضلی زاده۱۲۲۰۴۶نوشین۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۰۳۳۵۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۸لشکری۱۲۲۰۵۳نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۲۰۳۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۹مرزبان۱۲۲۰۶۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۷۶۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۰مریدیان۱۲۲۰۶۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۶۸۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۱مستوفی۱۲۲۰۴۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۷۲۲۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۲میرزاده۱۲۲۰۶۱زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۱۷۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۳نبی زاده۱۱۰۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۴نجاری۱۲۲۰۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۵۰۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۵نیلوفری۱۲۲۰۷۵مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۳۶۴۰۰۳۶۸۴۷۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۸