دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و ۱۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوسعیدی۶۶۸۸۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۰۰۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲اتابکی۶۶۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳اشرفیان۶۶۶۶۷بناب۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۷۶۷۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴اشرفیان۶۶۸۸۷اشنویه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۹۸۲۰۵۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵اصغرنیا۶۶۴۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۲۶۷۰۰۰۰۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶اکبری نژاد۶۶۸۷۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۰۷۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷ال طه۶۶۸۶۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۴۳۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸امامی۶۶۴۰۴.بستک۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۶۹۷۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹باباپور۶۶۷۱۳پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۴۵۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۰باقری۶۶۸۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۰۱۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۱باقری۶۶۸۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۲۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۲بخشایی۶۶۶۶۵جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۹۰۲۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۳براری۶۶۷۹۹سنگر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۲۱۵۵۴۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۴برخورداری۶۶۷۹۸بافق۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۱۶۰۰۸۹۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۵بهبودی۶۶۶۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۶بهزاد۶۶۸۷۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۱۱۰۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۷بیانی۶۶۸۷۰شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۲۱۷۰۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۸پازوکی۶۶۶۷۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۲۳۷۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۹پرپوچی۶۶۶۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۰پورخاتم۶۶۷۶۹جغتای۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۷۸۷۰۹۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۱پورقربان۶۶۸۷۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۸۸۲۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۲ترک نژاد۶۶۷۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۳توکل۶۶۸۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۴۸۲۰۰۰۸۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۴جلالیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۳۶۲۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۵حاتمی۶۶۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۹۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۶حاجی اسماعیلی۶۶۷۱۵اردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۵۶۵۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۷حبیبیان۶۶۸۶۸مهدیشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۴۲۰۰۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۸حکیمی نیا۶۶۷۸۳بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۰۹۰۰۷۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲۹خدادادی۶۶۷۷۰فارسان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۷۷۵۰۸۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۰خسرجی۶۶۷۷۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۲۴۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۱خسروانیان۶۶۶۹۵محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۶۱۰۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۲خیرالدینتبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۹۲۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۳داداشی۶۶۷۷۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۵۱۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۴دالوند۶۶۸۸۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۹۵۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۵دانشور۶۶۷۰۷لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۸۰۰۰۴۴۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۶رستم پور۶۶۶۶۳کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۲۸۰۳۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۷رستمی زاده۶۶۷۷۴دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۹۰۷۰۶۴۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۸رضایی۶۶۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۷۹۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۹رمضانی۶۶۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۰ریحانی۶۶۸۷۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۷۵۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۱زابلی۶۳۵۵۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۸۶۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۲زرودی۶۶۳۸۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۵۹۰۰۰۰۳۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۳زمانی۶۶۷۰۱گناباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۳۷۵۰۹۶۹۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۴سانانی۶۶۷۹۶مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۹۷۰۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۵سپرده۶۶۷۰۴رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۱۹۷۴۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۶سطوطی۶۶۷۶۲نکا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۶۸۰۰۴۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۷سلیمانی۶۶۸۶۶ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۸۵۰۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۸شاکری۶۶۶۹۹میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۲۴۷۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴۹شریفی۶۶۷۶۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۴۷۰۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۰شریفی۶۶۸۶۱شهمیرزاد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۴۹۵۰۳۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۱شفیعی۶۶۶۶۸ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۱۷۲۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۲شهبازی۶۶۷۸۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۸۲۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۳شیرازیان۶۶۶۹۲قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۰۳۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۴شیردل۶۶۶۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۱۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۵صابری۶۶۷۰۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۶۳۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۶صادقزاده۶۶۶۵۵خلخال۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۳۳۷۰۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۷صالح نژاد۶۶۷۶۵دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۸۸۷۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۸صحافی۶۶۷۸۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۲۳۷۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۵۹صحرایی۶۶۶۷۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۸۷۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۰صداقت۶۶۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۱صفاری۶۶۷۹۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۴۵۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۲طبرستانی۶۶۸۷۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۶۲۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۳طهماسبی۶۶۶۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۴علی ابادی۶۶۷۷۶طبس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۷۴۲۰۹۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۵علیمحمدی۶۶۶۸۷باروق۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۴۰۷۵۹۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۶غریب۶۶۶۷۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۳۸۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۷غفاری۶۶۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۸غفوریان۶۶۷۰۸بوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۸۹۵۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۹غلامی۶۶۷۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۱۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۰غلامی۶۶۸۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۱غنایی۶۶۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۲فرحه مطوری۶۶۶۹۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۷۳۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۳فرزانه۶۶۸۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۱۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۴فلاح مشگانی۶۶۷۸۵کهریزک۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۹۳۲۱۸۱۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۵قاسمی نژاد۶۶۶۸۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۰۶۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۶قاسمی نژاد۶۶۸۸۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۷۵۴۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۷قانع۶۶۸۰۰کیش۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۰۲۲۰۷۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۸قبادی۶۶۷۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۲۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷۹قیاسوند۶۶۸۸۹خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۴۶۵۰۴۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۰کارگر۶۶۷۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۶۸۵۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۱کامرانی۶۶۷۱۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۱۲۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۲کایینی۶۶۶۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۳کرمی۶۶۸۸۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۳۰۰۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۴کریمی۶۶۶۷۸قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۵۲۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۵کریمیان۶۶۸۷۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۲۵۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۶کورانی فیلی۶۶۸۳۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۴۴۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۷گلکار۶۶۷۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۰۵۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۸لطفی۶۶۷۶۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۹۹۵۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۹محبی تبار۶۶۶۸۵زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۴۷۱۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۰مستوری۶۶۸۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۱مسلمی۶۶۷۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۲مصطفایی پور۶۶۷۸۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۸۵۵۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۳معین۶۶۶۵۴شوش۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۲۲۶۲۰۶۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۴مومنی۶۶۸۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۰۵۲۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۵موید۶۶۶۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۶میرزاپور۶۶۶۸۸بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۵۷۲۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۷نورحسینی۶۶۸۶۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۴۱۱۴۲۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۸نورمندی۶۶۷۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۵۸۳۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۹نوروزی۶۶۶۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۹۰۲۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۰۰نیاقیها۶۶۶۵۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۲۵۷۷۰۰۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۰۱هاشمی۶۶۸۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۰۲یوسفی نژاد۶۶۸۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۷۰۱۳۳۷۰۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱