دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و ۱۰ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۱۳۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱۱۳۳۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۲۸۸۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳ابراهیمی۱۱۳۸۴۸ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۳۹۳۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴اروجلو۱۱۳۸۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۱۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵اقرلو۱۱۳۷۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶اکبری۱۱۳۷۶۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۹۱۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷امامی فر۱۱۳۵۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۲۹۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۸امیرابادی۱۱۳۸۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۸۹۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۹امیری۱۱۳۸۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۹۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۰امینی۱۱۱۸۶۱دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۶۱۳۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۱اهنگری۱۱۳۸۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۲باقرپور۱۱۳۸۵۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۹۴۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۳بواناتی۱۱۳۸۳۰بوانات۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۳۲۷۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴پورحسین۱۱۳۸۹۹تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۷۹۳۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۵پویان مهر۱۱۳۸۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۹۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۶جعفری۱۱۳۷۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۷حاتمی۱۱۳۸۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۵۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸حسنی سعدی۱۱۳۷۶۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۴۷۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹حسینی۱۱۳۷۷۲چالوس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۵۱۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۰حیدرزاده۱۱۲۸۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱حیدری۱۱۳۸۷۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۶۷۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۲حیدری۱۱۳۸۷۷پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۲۸۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۳ذکریاپوردموچالی۱۱۳۷۷۵رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۸۱۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۴رحمتی۱۱۳۰۰۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۸۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۵رزم پور۱۱۳۸۵۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۵۱۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۶زال پور۱۱۳۸۹۲خشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۴۹۶۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۷زراعتی۱۱۳۸۵۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۸۶۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۸زینی زاده۱۱۲۶۳۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۲۶۳۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹سرحدی۱۱۳۸۶۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۶۳۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰سرگلزایی۱۱۳۸۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۱۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۱سلطانی فر۱۱۳۷۸۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۵۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۲سلطانی۱۱۳۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۳سینکی۱۱۳۸۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۲۹۰۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۴شعبانی۱۱۳۸۶۸لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۴۷۶۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۵شهسواری۱۱۳۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۱۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۶صدری۱۱۳۱۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۷صفری۱۱۳۸۷۸ماکلوان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۴۵۹۴۳۵۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۸صمصامی۱۱۳۷۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۱۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹صولتی۱۱۳۸۴۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۲۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۰طاهری۱۱۳۷۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۶۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۱عباسی۱۱۳۷۵۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۱۱۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۲عبدی۱۱۳۷۷۶بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۰۷۶۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۳عثمانی کارانا۱۱۳۸۴۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۳۳۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۴علیدادی۱۱۳۸۶۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۳۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۵عنایتی۱۱۳۷۸۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۲۶۹۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۶قشقایی۱۱۳۷۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۲۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۷کرامتی۱۱۳۷۸۸گرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۳۴۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۸کریمی۱۱۳۸۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۶۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴۹کشاورز۱۱۳۹۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۰کورکور۱۱۳۸۶۴بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۷۹۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۱لک۱۱۳۷۷۹ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۷۷۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۲متین زاده۱۱۳۸۵۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۷۰۰۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۳مجیدی۱۱۳۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۴محرمی۱۱۳۸۳۱تربت جام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۷۵۷۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۵محمدنژاد۱۱۳۸۳۶پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۰۶۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۶مسعودیان۱۱۳۶۵۲ری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۰۹۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۷مصلحت دین۱۱۳۷۷۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۳۴۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۸مقدم۱۱۱۸۷۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۲۷۳۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹منیری۱۱۳۷۸۵لواسان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۹۷۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰موحد۱۱۳۷۶۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۵۵۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۱مهاجری۱۱۳۶۹۴طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۶۸۱۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۲مهدوی۱۱۳۸۷۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۴۵۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۳مهرجویان۱۱۳۷۷۳اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۱۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۴میرزایی۱۱۳۸۴۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۰۹۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۵نامبخش۱۱۳۷۵۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۳۳۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۶نصیری۱۱۳۷۷۸سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۸۷۱۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۷نعمتی۱۱۳۸۸۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۹۲۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۸نقدی۱۱۳۸۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۹نکویی۱۱۳۸۷۰سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۹۲۰۸۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷۰نوربالا۱۱۳۷۹۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۴۶۰۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷۱همت پور۱۱۳۸۴۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۷۰۰۳۶۸۸۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۱