دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ تا ۱۱ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسفندیارپور۹۳۹۰۵بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۵۴۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲اسماعیلی۹۵۲۶۸قاین۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۱۲۲۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳امانی۹۵۲۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴اموزگار۹۵۲۳۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۰۷۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵امیری۹۵۲۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶امیری۹۵۳۴۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۹۸۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۷امینی نیا۹۵۳۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۳۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۸ایزدمهر۹۵۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۹باقرمهربان۹۵۳۹۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۶۸۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۰بهمنی۹۵۳۸۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۴۲۶۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۱پورقربان۹۵۲۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۲ترکی۹۵۲۶۰اسماعیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۱۷۷۳۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۳توحیدی۹۵۳۹۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۴۳۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۴توکلی۹۵۲۷۳الیگودرز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۷۸۰۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۵جعفری۹۵۲۶۹سلماس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۸۶۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۶چورسی۹۵۳۶۸خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۶۶۰۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۷حسین زاده۹۵۳۳۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۳۸۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۸خسروی۹۵۲۴۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۱۱۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹خورشیدی۹۵۱۴۵داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۳۲۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۰خیرابادی۹۵۳۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۲۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۱دلاور۹۵۳۳۲قم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۷۶۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۲دیزه ئی۹۵۲۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۳رحیمی پور۹۵۳۸۴سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۴۵۷۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۴رستمی۹۵۳۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۵رفعتی۹۵۲۴۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۸۳۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۶رونقی۹۵۲۵۷عسلویه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۴۸۷۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۷سبزیان۹۵۲۶۷نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۶۰۲۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۸سعیدی۹۵۳۸۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۰۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۹سلیمانی۹۵۳۹۵صفاشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۴۰۵۲۷۳۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۰شابدی۹۵۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۱شعبانی۹۵۳۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۲شیرازی۹۵۲۵۶ورامین۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۹۲۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۳صابری۹۵۲۳۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۷۱۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۴طاهری۹۵۲۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۵عباس زاده۹۵۲۶۵بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۳۳۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۶عظیمی۹۵۲۵۰هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۵۰۷۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۷علی۹۵۳۹۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۸۰۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۸فروزانفر۹۴۸۳۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۶۴۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۹قبادی۹۵۲۳۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۸۷۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۰قدرتی۹۵۳۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۵۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۱قریشی۹۵۲۵۴ماسال۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۴۳۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۲قلیزاده۹۵۲۵۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۴۴۸۲۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۳کاوه پور۹۵۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۴کریمی۹۵۳۸۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۶۷۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۵کشاورز۹۵۳۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۴۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۶گلرخ۹۵۳۳۷رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۹۹۵۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۷لطفی۹۵۲۴۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۰۲۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۸لطفی۹۵۳۸۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۴۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۴۹مجیدی۹۵۳۷۴سقز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۲۷۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۰محمدی نژاد۹۵۳۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۱محمدی۹۵۳۳۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۲۸۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۲محمدی۹۵۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۳مددی۹۰۳۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۴مرادی۹۴۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۴۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۵موسویاهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۳۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۶مهرادصدر۹۵۲۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۷مهرزاد۹۵۳۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۳۱۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۸نادری۹۵۳۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۹ناصری۹۵۲۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۸۸۱۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶۰نبی زاده۹۵۳۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶۱نوروزی۹۵۲۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۰۹۹۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶۲وشاق۹۵۲۵۲نطنز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۱۵۵۲۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶۳یعقوب زاده۹۵۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۵۰۱۰۲۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲