دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم مهر بخشدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۲۹۵۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲الهام رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳آینور گودرزیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۶۶۶۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۴تینا علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۵حسام سید رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۶سایه خوش صفاشهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۶۶۹۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۷ستایش علی مرداناراک۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۷۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۸سمیه دهقانیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۳۴۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۹شیرین رحیمیری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۵۷۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۰علی عرفاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۱فاسمه قاسمیمیناب۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۷۰۳۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۲فاضل شرقمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۰۹۹۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۳فاطمه رحیمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۸۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۴فائزه مقصودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۵کوثر کریمیری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۴۶۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۶لیلا شهیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۱۲۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۷محدثه حق خواهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۵۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۸محسن ماریهعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۲۲۲۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۹محمد صادق دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۰۱۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۰مرجان ضابتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۱مریم پایندهلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۵۰۸۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۲مریم رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۹۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۳مریم صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۴مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۴۳۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۵معصومه بردبارصباشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۳۰۱۳۳۵۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۶معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۷معین روحیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۱۲۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۸مونا شاه محمدیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۶۸۴۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۹مهرسا کیمیاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۰مهسا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۶۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۱مهسان صادق زادهگلبهار۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۴۴۹۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۲میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۳۷۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۳نادر بزم آراهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۵۹۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۴نازی صمدیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۸۸۳۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۵نیلوفر سخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۷۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۶یاوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۳۰۰۰۴۲۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۹