دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اجودانی۱۰۰۳۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۵۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲احمدنژاد۱۰۰۳۷۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۸۷۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳ازاد۱۰۰۲۶۰خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۵۱۷۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴اسلامی۱۰۰۳۶۰بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۸۴۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵اشگرف۱۰۰۲۵۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۱۸۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶اعرابی۱۰۰۲۵۷سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۱۲۵۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۷افتخاری۹۸۲۵۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۶۸۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۸افسای۱۰۰۱۹۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۳۲۴۱۲۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۹افشار۱۰۰۳۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۲۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۰الهامی نژاد۱۰۰۳۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۰۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۱امین۱۰۰۱۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۵۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۲ایوبی۹۷۰۵۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۳۲۲۹۷۰۰۳۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۳بخت شاهی۱۰۰۱۸۹هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۳۰۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴برجلو۱۰۰۲۴۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۸۹۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۵بی ازار۱۰۰۱۹۰حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۳۹۰۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۶بیات۱۰۰۳۵۵فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۶۵۰۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۷تعطیلی۱۰۰۳۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۳۲۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۸جعفری۱۰۰۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۹جلالی۱۰۰۲۵۲تفت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۹۶۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۰حامدپور۱۰۰۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۱حسینی شادخو۱۰۰۲۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۱۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۲حسینی۱۰۰۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۳حسینی۱۰۰۲۵۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۷۷۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۴حصاری۱۰۰۳۷۹سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۵۴۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۵حیدرپویان۱۰۰۰۵۷لار۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۳۲۵۲۰۰۷۴۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۶خشت مالیه۱۰۰۳۵۸شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۸۶۵۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۷خمودی۱۰۰۳۶۸قرچک۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۶۷۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۸درگاهی۱۰۰۳۴۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۱۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۹ده بوره۱۰۰۱۳۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۴۷۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۰رزاقی۱۰۰۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۱رضائی۱۰۰۳۳۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۲۴۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۲رفیعی۱۰۰۱۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۵۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۳روستا۱۰۰۲۳۴شفت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۴۳۵۴۳۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۴روشن۱۰۰۱۸۴قروه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۸۵۲۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۵رویین تن۱۰۰۳۴۹داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۴۲۲۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۶زندپور۱۰۰۲۰۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۶۶۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۷ساربان۱۰۰۳۵۲فیض آباد(خراسان رضوی)۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۶۳۷۰۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۸سالاری۱۰۰۲۰۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۶۱۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳۹سپاهی۱۰۰۳۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۰صانعی۱۰۰۱۸۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۵۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۱صباغی۱۰۰۳۷۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۳۵۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۲صبوری۹۹۵۶۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۳۲۳۰۵۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۳صداقت۱۰۰۳۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۴صدر۱۰۰۳۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۲۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۵صفی بناب۱۰۰۳۴۵بناب۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۲۲۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۶طاهری۱۰۰۳۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۷طهرانفر۱۰۰۲۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۸عاصفی۱۰۰۲۴۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۰۳۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴۹عباسپور۱۰۰۳۶۶پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۳۶۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۰فراهانی۱۰۰۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۱فرجی۱۰۰۲۵۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۲۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۲فوقانی۱۰۰۳۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۳قلی نژاد۱۰۰۳۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۴قمری۱۰۰۲۴۸رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۷۸۲۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۵قنبری۱۰۰۱۸۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۸۰۴۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۶کرد۱۰۰۱۱۴جم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۴۴۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۷کریمی۱۰۰۳۷۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۹۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۸گریوانی۱۰۰۲۶۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۴۱۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۹گودرزیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۲۳۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۰گودرزی۱۰۰۱۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۱مرادی۱۰۰۲۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۵۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۲موسی زاده۱۰۰۲۵۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۸۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۳مهرزاد۱۰۰۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۴میرزالو۱۰۰۲۰۶خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۲۹۳۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۵نویگویی۱۰۰۳۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۳۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۶نیازی۱۰۰۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۶۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۷هزاردستان۱۰۰۲۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۷۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۸یوسفی۱۰۰۲۶۴کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۱۶۴۰۱۱۴۰۹۲۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۹