دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل رئفتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۲۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۷۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳امیدیرودبار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۸۹۰۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۴بهار توابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۵حامد خداییشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۱۷۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۶ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۷زهرا شاه مرادیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۶۰۰۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۸سپهریخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۰۶۱۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۹سروه عبداللهیمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۰۱۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۰سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۵۴۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۱سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۲۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۲شیما رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۷۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۳عاطفه بختیارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۴فاطمه شکوهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۰۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۵فاطمه عظیمینکا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۷۹۳۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۶فاطمه موذنمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۵۴۱۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۷فرزانه آسترکیازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۴۰۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۸لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۹۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۹محمدیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۹۱۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۰مرجان هوشمندابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۴۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۱مرضیه ایران بانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۹۴۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۲مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۱۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۳مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۱۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۴مرضیه کشت کارسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۸۳۴۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۵مریم شعبانی نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۶۵۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۶مریم عیسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۷مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۷۲۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۸منجمقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۶۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۹مهسا سلیمیانزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۳۹۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۰مهسا عربیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۱نسیم طهرانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۳۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۲نفیسه بابایییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۸۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹