دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ و ۸ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارحامه شمسیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۰۹۹۸۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲ارغوان دلیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۹۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴انصاریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۲۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵پرستو ایزدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۰۹۶۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶پرستو بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۰۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۷پروانه زمانیکرکوند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۲۵۴۸۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۸پژمان محمدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۸۹۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۹حدیث جمال پیشهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۹۷۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۰حمید محمدیکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۸۱۷۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۱خسرو محمد شریفیبناب۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۹۰۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۲راضیه ایران بانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۳راضیه رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۴رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۵رحمان معینیصائین قلعه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۵۹۷۴۵۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۶رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۲۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۷زهرا خامنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۸ساحل صفاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۳۲۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۹سارا قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۰سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۷۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۱سعید طرسکیچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۷۱۴۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۲سعید لطفیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۰۹۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۳سمیرا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۴سیما عیوقیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۰۹۸۱۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۵شهرزاد بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۴۵۴۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۶شهرزاد بنی اسدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۰۹۵۴۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۷صدیقه دبیریرزن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۱۰۳۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۸عسل مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۸۱۹۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۹عطیه زندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۰غزل غلام پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۶۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۱فاطمه رخشزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۶۱۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۲فاطمه رستمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۵۳۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۳فرهاد کریمیبنارویه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۴۹۷۷۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۴فریبا بک پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۵فهیمه ساداتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۶لاله فخرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۰۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۷لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۸ماندانا فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۹محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۰محدثه اخگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۱محمد رضا نجفینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۱۸۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۲محمد رضایی نصبیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۰۹۷۴۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۳محمد رمضانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۷۲۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۴مرتضی محققتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۱۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۵مرضیه حقیقی منشبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۶۳۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۶مرضیه شبغیزشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۵۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۷مریم امین فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۸مریم حسینیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۳۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۹مریم خدا شناسمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۳۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۰مریم فرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۰۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۱مریم فرشیدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۸۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۲معصومه علیدادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۰۷۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۳معصومه یار احمدیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۲۷۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۴مهدیس صداقتتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۴۷۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۵مهدیه عشقیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۵۸۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۶مهدیه قربان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۵۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۷نازنین ایران پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۱۸۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۸ناهید سرگزیزابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۱۹۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵۹نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۶۴۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶۰نغمه دلیراماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۲۸۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶۱نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۳۳۰۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶۲وجیحه باشتینرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۱۴۳۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶۳هستی قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۴۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۶۴یگانه دامکشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۵۰۰۱۰۷۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۹