دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ و ۸ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیلی۹۵۱۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲انصاری۹۵۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳برازجانی۹۵۱۴۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۱۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۴بزی۹۵۱۲۵زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۱۱۳۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۵ترکی۹۵۲۲۷نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۹۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۶تنهایی۹۵۱۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۷جان بزرگی۹۵۱۳۲باغستان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۵۴۲۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۸حسینی۹۵۱۴۶نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۳۴۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۹حصاری۹۵۲۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۱۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۰دانش۹۵۱۳۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۵۵۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۱دهقانی۹۵۱۳۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۰۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۲رجبی۹۵۱۳۹جاجرم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۳۲۷۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۳زراعت پیشه۹۵۲۳۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۰۱۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۴زیدابادی۹۵۱۹۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۷۵۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۵سلطانی۹۵۱۲۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۱۳۴۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۶شاکرین۹۵۲۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۸۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۷شریف پور۹۵۱۰۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۱۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۸شیخی۹۵۱۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۶۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۹صادقی۹۵۱۳۷چالوس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۲۲۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۰عزیزی۹۵۱۵۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۹۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۱عظیمی۹۵۱۸۸هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۴۴۷۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۲فاطمی۹۵۱۲۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۳فتاحی۹۵۱۰۵خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۴۳۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۴فدایی۹۴۷۴۷تیران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۰۰۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۵قدرتی۹۵۱۳۸هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۸۷۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۶گودرزی۹۵۲۳۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۶۶۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۷مرادی۹۵۱۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۱۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۸مسیبی۹۵۲۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۳۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۲۹میرزاپور۹۵۱۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۰۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۰نیکوسخن۹۵۱۴۴قم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۸۶۵۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۱ویژگان۹۵۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۲هاشمی۹۵۲۱۳شبستر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۱۲۴۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۳یاحقی۹۵۱۸۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۲۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۴یعقوب زاده۹۵۲۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۷۹۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۵یونانپور۹۵۱۴۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۲۰۰۸۱۰۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹