دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اسرافیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۸۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲الهام نظریرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۳۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳الهه خنجریکنگاور-کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۹۸۰۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴امیر رضا مشایخیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۹۰۳۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۵آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۵۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۶پریسا رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۷پریسا عبدالهییبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۱۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۸پژمان محمدی ده چشمهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۳۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۹داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۰۳۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۰رضا درزیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۱۷۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۱زهرا نقی لوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۷۷۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۲سمیرا فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۶۶۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۳سولماز سفی خانیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۴۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴سولماز مصلحیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۴۴۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۵سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۶۵۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۶شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۰۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۷شیما حقیقیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۸۸۰۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۸شیوا رستمیانهرسین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۷۴۹۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۹صدیقه لزرجانیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۲۳۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۰عطیه شرفیاحمدابادمستوفی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۲۶۱۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۱علی انصاریشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۳۱۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۲علیرضا خسرویبادرود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۶۳۴۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۳فاطمه تاعب زادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۴۳۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۴فاطمه زرقانیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۸۴۶۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۵فاطمه سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۶فاطمه شفیعیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۰۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۷فائزه آشنا رودیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۸۲۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۸فریبا بیاتیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۷۹۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۹فهیمه خلیلیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۵۴۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۰مجتبی زمانیگتوند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۱۲۲۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۱محدثه پیروانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۹۷۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۲محدثه عسگریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۰۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۳محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۹۳۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۴محمد هادی بهروزیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۷۹۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۵معصومه علی پور خمامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۶۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۶منصور جلکانیشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۲۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۷منیره ستار پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۸مهدیه فرد خواهمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۵۵۹۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۹مهسا قلی خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۳۶۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۰میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۲۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۱ن بهداد فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۱۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۲نازنین صادقیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۵۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۳نسترن صائمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۴۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸